Skip to main content

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse bedrijven werknemers detacheren naar Belgische zustermaatschappijen of externe bedrijven en, andersom, dat Belgische bedrijven hun werknemers bij Nederlandse bedrijven onderbrengen. Om dat op zorgvuldige en juridisch juiste wijze te kunnen doen, hebben dergelijke bedrijven een zogenaamde A1/E101-verklaring nodig en dient er in België een Limosa-melding te worden gedaan. Hieronder treft u enkele tips en aanwijzingen aan over de voorwaarden van het verkrijgen van een dergelijke verklaring aan.

Internationale detachering
Als een werknemer permanent in een ander land dan Nederland gaat werken, dan is hij niet langer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen zoals AOW, Anw en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals de WIA en de Ziektewet. De werknemer is vanaf dat moment verzekerd in het land waar hij werkt. Gaat de werknemer tijdelijk buiten Nederland werken, dan blijft hij vaak wel verzekerd in Nederland. Dit noemt men detachering. Detachering over de grens is mogelijk voor maximaal vijf jaar.

De werknemer blijft in Nederland verzekerd als:

  • Zijn Nederlandse werkgever het loon doorbetaalt;
  • Zijn Nederlandse werkgever sociale verzekeringspremies inhoudt op het loon en deze afdraagt aan de Belastingdienst;
  • De werknemer bij de Nederlandse werkgever in dienst blijft;
  • De werknemer, direct voorafgaand aan de detachering, minstens één maand verplicht verzekerd was in Nederland;
  • De werknemer in een EU of EER land gaat werken;
  • De werknemer de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. Een verblijfsvergunning waarmee uw werknemer in Nederland mag werken is ook toegestaan.

A1/E101 formulier
Met een Europees A1/E101 formulier kan een werknemer, die voor een Nederlandse werkgever buiten Nederland werkzaam is, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor sociale verzekeringen. Het A1/E101-formulier wordt door alle Europese landen gebruikt en de snelste manier om een A1/E101-fomulier aan te vragen, is via internet.

Detacheren naar België
Indien een werknemer tijdelijk in België gaat werken, moet de werkgever, naast het indienen van het A1/E101-formulier, de detachering ook van te voren aanmelden in België. Dit is de zogenaamde “Limosa meldingsplicht”.

Indien een werkgever een werknemer naar België zendt, dan is die werkgever verantwoordelijk voor de Limosa-melding. De werkgever kan de melding ook door een derde laten uitvoeren. Echter, de werkgever blijft altijd zelf juridisch verantwoordelijk voor de melding.

De Limosa-melding dient voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de detachering te worden gedaan. Melding kan via internet.

Buitenlandse werkgevers die aan de Limosa-meldingsplicht voldoen, genieten enkele voordelen. Zo hoeven deze werkgevers niet langer bepaalde Belgische personeelsdocumenten op te stellen voor de specifieke opdracht, meer in het bijzonder een arbeidsreglement, een personeelsregister en regels voor de controle van de deeltijdse werknemers.

Werkgevers die een Limosa-melding hebben gedaan, hoeven ook geen individuele (loon)rekening en loonstrook meer op te maken. Zulks wel onder de voorwaarde dat de werkgever dan gelijkwaardige loondocumenten kan overleggen die zijn opgesteld conform de wet van het land van herkomst. Zo wordt een dubbele loonadministratie vermeden.

Door de Limosa-meldingsplicht na te leven, verbetert de werkgever zijn positie op de Belgische markt. Klanten of opdrachtgevers zullen de betrouwbaarheid van het bedrijf hoger inschatten.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over detachering over de grens aarzel dan niet om contact op te nemen met de Belgian Desk van Boels Zanders.