Skip to main content

(Direct) marketing – De aangescherpte regels rondom telemarketing

Op het moment van schrijven van dit artikel verkeert de wereld en Nederland (nog) in de Corona-crisis en is er veel focus op alle juridische risico’s en gevolgen die deze crisis met zich brengt. Er is aanleiding om ook in dit soort tijden te blijven kijken naar wijzigingen in regelgeving die wordt geïntroduceerd.

Zo was er aanleiding om de regels rondom telemarketing aan te scherpen, nu consumenten zich steeds meer irriteren aan de toenemende activiteiten op het gebied van telemarketing.  In de afgelopen jaren is er daarom nogal wat gewijzigd in de verschillende regels rondom telemarketing. In dit artikel geven we daar een samenvatting van.

Aangescherpte Code voor Telemarketing

In de Code Telemarketing liggen de regels vastgelegd die de sector zichzelf oplegt. De Stichting Reclame Code is beheerder van deze regels en ze worden gehandhaafd door de afzonderlijke brancheverenigingen. Het is een code die geldt voor alle organisaties die binnen Nederland telemarketing activiteiten ontplooien, ongeacht of ze lid zijn van de branchevereniging: Data Driven Marketing Association. De bedoeling van de zelfregulering is dat de betrokken organisaties elkaar in de gaten kunnen houden of ze op een verantwoorde manier telemarketing inzetten. Het uiteindelijke doel is om het vertrouwen van de consument in telemarketing en de daarbij betrokken organisaties niet te schaden.

Begin 2020 trad de nieuwe Code Telemarketing in werking. Daarmee werden strengere eisen gesteld aan telemarketing. Die strengere eisen bleken echter niet voldoende om de betrokken partijen ertoe te bewegen meer rekening te houden met de belangen van consumenten.

Aanpassing Telecommunicatiewet

Nu de zelfregulering niet voldoende lijkt te hebben gewerkt, is er aanleiding geweest om ook de Telecommunicatiewet aan te passen. Het systeem van het Bel-Me-Niet-Register, waar al lange tijd klachten over waren, gaat op de schop. Dit opt-out systeem, op basis waarvan consumenten kunnen registreren dat zij niet wensen te worden benaderd door telemarketeers, waaronder goede doelen organisaties, werkt onvoldoende en wekt al jaren de nodige irritatie op bij consumenten.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de direct marketing regels die gelden voor telemarketeers gelijk gesteld aan de regels die al gelden voor digitale direct marketing (via e-mail). Dat houdt in dat voor alle telemarketing de volgende regels gelden:

  • Telemarketing gericht op consumenten of rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid is verboden, tenzij de verzender (lees: telemarketeer) kan aantonen dat de eindgebruiker daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.
  • Op dit verbod gelden twee uitzonderingen:
    1. de verzender mag gebruik maken van elektronische contactgegevens die door de eindgebruiker voor dat doel zijn bestemd en bekendgemaakt, voor zover ze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker daaraan verbonden doeleinden;
    2. wanneer de verzender de contactgegevens heeft ontvangen van de eindgebruiker als klant, in het kader van de verkoop van een product of dienst, en de verzender de eindgebruiker wil benaderen voor eigen gelijksoortige producten of diensten. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de verzender de klant eerder duidelijk en expliciet in de gelegenheid moet hebben gesteld om kosteloos en gemakkelijk verzet aan te tekenen tegen toekomstig gebruik van de elektronische contactgegevens.
  • Vooralsnog geldt als maximumtermijn om klantgegevens te bewaren: tot drie jaar ná afloop van een dienstenovereenkomst, donateurschap of laatste afname van een product.
  • De mogelijkheid om verzet aan te tekenen moet de verzender, behalve bij het verzamelen van de contactgegevens vanaf 1 juli 2021, ook bij ieder vervolgcontact duidelijk en expliciet aan de eindgebruiker mededelen.
  • Organisaties moeten altijd met een herkenbaar nummer bellen naar de eindgebruiker.

Conclusie – Telemarketeers

Op basis van de aangescherpte regels mogen telemarketeers vanaf 1 juli 2021 niet meer ‘zomaar’ telefonisch eindgebruikers benaderen voor telemarketing doeleinden. Verzenders zullen andere manieren moeten gaan zoeken om de eindgebruikers ertoe te bewegen hen toestemming te geven om ze te benaderen.

Er zijn nog wel enkele losse eindjes, nu de aangescherpte regels uit de Telecommunicatiewet niet volledig gelijklopen met de regels uit de Code Telemarketing 2020 en ook de regels over de handhaving en sanctionering niet volledig duidelijk zijn.

Het is dus even afwachten zijn hoe de Stichting Reclame Code en de brancheverenigingen voor Telemarketeers de aangescherpte regels gaan handhaven.

Meer informatie?

Indien u wilt weten of u de klantcontactgegevens die u in uw administratie heeft kunt gebruiken voor telemarketingdoeleinden of als u andere vragen heeft over telemarketing, neemt u dan contact op met ons team privacy. Wij kunnen u hierover adviseren en in overleg met u uw concrete situatie inventariseren en vragen beantwoorden.

 

Juli 2021