Skip to main content

De distributieovereenkomst is nagenoeg nergens binnen de Europese Unie in de wet geregeld. België vormt hier de uitzondering en niet alleen vanwege het feit dat de regels omtrent de distributieovereenkomst in de wet zijn vastgelegd. De distributeur kent in België een vergaande bescherming. Indien u een distributeur in België inschakelt, doet u er goed aan hier rekening mee te houden.

In België is de distributierelatie sinds kort geregeld in het Wetboek Economisch Recht (“WER”). Deze opname in de WER heeft niet tot een vernieuwing geleid. Feitelijk is de oude concessiewet (nagenoeg) onveranderd opgenomen in de WER, zodat er nog steeds gesproken wordt over de concessiewet.  Deze wetgeving is dwingend recht voor zover het verkoopgebied België of een deel daarvan betreft.

Beëindiging distributieovereenkomst
Beëindiging van een distributieovereenkomst is mogelijk indien:

  • er sprake is van een grove tekortkoming van de distributeur;
  • een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen; of
  • een billijke vergoeding wordt betaald.

Op het eerste gezicht lijkt dit niet zoveel af te wijken van de Nederlandse situatie. Schijn bedriegt. De Belgische redelijke termijn is namelijk veel langer dan de redelijke termijn naar Nederlands recht. Waar het in Nederland meestal om maanden gaat, zal het in België al gauw om jaren gaan. Neemt u een te korte opzegtermijn in acht dan dient u hierover een vervangende schadevergoeding te betalen. Ook de billijke vergoeding is veel hoger als de vergoeding naar Nederlands recht.

Overige vergoedingen
In geval van beëindiging dient u in België tevens de volgende vergoedingen te betalen:

  • goodwillvergoeding;
  • vergoeding kosten (bijv. recente investeringen);
  • rouwgeld (ontslagvergoedingen en overige kosten verbandhoudend met noodzakelijke ontslagen).

Deze vergoedingen zijn in alle gevallen verschuldigd. Dus ook indien u rechtmatig en derhalve met inachtneming van een redelijke termijn heeft opgezegd.

Ontsnappingsmogelijkheden?
Formeel ziet de concessiewet uitsluitend op contracten voor onbepaalde tijd. Echter, indien een contract voor bepaalde tijd meer als twee keer verlengd wordt dan wel niet tijdig (tussen zes en drie maanden voor beoogde einde) wordt opgezegd, geldt het contract alsnog als voor onbepaalde tijd gesloten. Opteren voor een contract voor bepaalde tijd zal dan ook in veel gevallen alsnog tot toepassing van de concessiewet leiden.

Een rechtskeuze voor Nederlands recht is eveneens onvoldoende om te ontsnappen aan de vergaande bescherming voor de Belgische distributeur. Een Belgische rechter zal namelijk altijd het Belgisch recht toepassen en op dit punt de rechtskeuze passeren. Enige ontsnappingsmogelijkheid is derhalve om naast een keuze voor het Nederlandse recht tevens een forumkeuze voor de Nederlandse rechter op te nemen.

Met de recente invoering van de WER, waarin de concessiewet is verwerkt, had de Belgische regering een uitgelezen kans om de concessiewet aan te passen. Er is echter voor gekozen om de concessiewet nagenoeg onveranderd te handhaven. Dit betekent dat de Belgische distributeur zijn bijzondere positie voorlopig zal behouden. Voor u als ondernemer betekent dit dat u goed dient af te wegen of distributie voor de Belgische markt wel de beste optie is en dat u in ieder geval de nodige voorzorgsmaatregelen dient te nemen.

Onze Belgian Desk adviseert u graag bij uw keuzes voor de Belgische markt.