Skip to main content

De Europese Unie (EU) en Japan hebben hun gesprekken over de doorgifte van persoonsgegevens afgerond. Dit kondigde de Europese Commissie vorige week aan. Naar verwachting zal dit resulteren in een officieel adequaatheidsbesluit, waardoor persoonsgegevens zonder aanvullende waarborgen naar Japan mogen worden doorgegeven.

Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens van EU-burgers mogen niet zomaar naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) worden doorgegeven. Organisaties die persoonsgegevens doorgeven naar derde landen moeten zorgen voor een passend beschermingsniveau.

Een passend beschermingsniveau kan op verschillende manieren worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door de zogenoemde adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.

Adequaatheidsbesluiten

Als een derde land passende gegevensbescherming biedt, kan de Europese Commissie een adequaatheidsbeslissing nemen. Dit betekent dat de Europese Commissie bepaalt dat de gegevensbescherming van het derde land gelijkwaardig is aan de bescherming die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt.

Heeft de Europese Commissie ten aanzien van een derde land een adequaatheidsbesluit genomen? Dan hoeft de organisatie die persoonsgegevens wil doorgeven naar dit derde land géén aanvullende waarborgen te treffen. Het “EU-VS privacyshield” is een voorbeeld van een adequaatheidsbeslissing voor de doorgifte van persoonsgegevens naar bepaalde commerciële organisaties in Amerika.

Japan

De EU en Japan overleggen sinds januari 2018 over de bescherming van persoonsgegevens. Om te voldoen aan de Europese normen heeft Japan zich ertoe verbonden de volgende aanvullende waarborgen in haar huidige stelsel te implementeren, ter bescherming van de persoonsgegevens van EU-burgers:

  • Regels waarmee EU-burgers extra garanties krijgen. Hierdoor worden de verschillen tussen de privacy-systemen overbrugd. In Japan zal bijvoorbeeld de definitie van bijzondere persoonsgegevens worden uitgebreid. Ook worden de voorwaarden op grond waarvan Japan persoonsgegevens van EU-burgers naar andere derde landen mag doorgeven verscherpt. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor het uitoefenen van individuele rechten, zoals het recht van inzage en rectificatie. Het gaat hierbij om bindende regels die ook bij de Japanse rechter en toezichthoudende autoriteit kan worden afgedwongen.
  • Een klachtenstelsel voor het behandelen van klachten van EU-burgers over de doorgifte van persoonsgegevens en de toegang van de Japanse overheid tot deze gegevens.

Na implementatie van bovengenoemde punten zal de Europese Commissie het proces starten dat leidt tot de goedkeuring van het concept-adequaatheidsbesluit. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn ook persoonsgegevens naar Japan mogen worden doorgegeven, zonder dat aanvullende maatregelen dienen te worden genomen. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat komende herfst een adequaatheidsbesluit voor de doorgifte naar Japan zal worden genomen.

Impact van het adequaatheidsbesluit

De regeling die de EU en Japan hebben gesloten is een aanvulling op de “Economic Partnership Agreement EU-Japan”. Zo zullen Europese bedrijven niet alleen kunnen profiteren van onbelemmerd gegevensverkeer met Japan als handelspartner, maar krijgen zij ook toegang tot persoonsgegevens van Japanse consumenten. Bovendien is er op deze manier sprake van een veilig en stabiel gegevensverkeer.

Heeft u vragen over het doorgeven van persoonsgegevens naar derden landen of binnen de EU? Neem dan contact op met het Team Privacy. Wij helpen u graag verder op weg.

Juli 2018