Skip to main content

De duurzame inzetbaarheid van een werknemer wordt steeds belangrijker. Tegen deze achtergrond heeft de regering besloten de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. De wijzigingen die met ingang van 1 juli 2017 worden ingevoerd zien op meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, het vaststellen van randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts en meer preventie op het werk. Een basiscontract voor professionele arbodienstverlening en een goede samenwerking ligt hieraan ten grondslag. Om ruimte te houden voor maatwerk worden minimumeisen gesteld. Een werkgever kan ook zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over verdere ondersteuning in de bedrijfsgezondheidszorg.

Door de wijziging wordt de mogelijkheid om een bedrijfsarts te bezoeken voor alle werknemers vastgelegd, de toegang tot de bedrijfsarts wordt hiermee gewaarborgd.

Om een goede beroepsuitoefening voor de bedrijfsarts te waarborgen dient de bedrijfsarts in staat te worden gesteld om de werkplek van de werknemer te bezoeken en heeft de bedrijfsarts recht op overleg met de ondernemingsraad. Daarnaast heeft de bedrijfsarts de verplichting te beschikken over een klachtenprocedure. Om transparantie van het handelen van de bedrijfsarts te bevorderen dient de werknemer die het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts de mogelijkheid te krijgen van een second opinion.

Verder streeft de regering ernaar dat beroepsziekten in de toekomst beter worden onderkend. Zodoende dient de bedrijfsarts in het vervolg beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te melden.

Werkgevers en werknemers dienen bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid samen te werken. Daarbij dient de werkgever zich te laten adviseren door onder andere de ondernemingsraad, de bedrijfsarts en door de daarvoor aangewezen werknemers. Naast de mogelijkheid tot overleg met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker binnen de onderneming. De preventiemedewerker is een interne werknemer die aan de werkgever bijstand levert bij alle taken ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarbij kan gedacht worden aan het verlenen van medewerking bij het opstellen van een RI&E en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende maatregelen.

De regering tracht met voorgaande wijzigingen de samenwerking en betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening te bevorderen.

Onze arbeidsrechtadvocaten helpen u graag indien u vragen heeft over de invloed van voorgaande wijzigingen voor uw organisatie.