Skip to main content

Veiligheid versus privacy
In de brief van 16 januari 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voornemen kenbaar gemaakt om in meer gevallen alcohol- en drugstesten op de werkvloer mogelijk te maken. De huidige privacywetgeving is daarbij het grootste obstakel. De AVG kwalificeert de gegevens die de werkgever uit dit soort testen verkrijgt, namelijk als gezondheidsgegevens. Aan verwerking daarvan stelt de AVG zware eisen. Hierna bespreken wij de voorbereidingen van de Staatssecretaris om de alcohol- en drugstesten in bepaalde gevallen eventueel toch mogelijk te maken.

Drie pijlers
Ten eerste bestaat het voornemen om alcohol- en drugstesten in de Brzo-sector (bedrijven die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 zijn aangewezen) mogelijk te maken. Deze sector heeft prioriteit omdat de veiligheidsrisico’s zich daar het meest evident voordoen. De mogelijkheden om de wetgeving voor deze sector te wijzigen, worden momenteel verkend.

Ten tweede wordt onderzocht of er (ook) een wettelijke grondslag geformuleerd kan worden voor bedrijven buiten de Brzo-sector, waarbij evenwel een groot veiligheidsrisico bestaat. Er zal in dergelijke gevallen wel een zwaarwegend algemeen belang vereist zijn om alcohol- en drugstesten als sluitstuk van en aanvulling op het alcohol, drugs en medicijnen beleid (ADM-beleid) van een onderneming te kunnen rechtvaardigen. De Staatssecretaris wil in dit kader ook onderzoeken welke rol de ondernemingsraad bij het mogelijk maken van alcohol- en drugstesten zou kunnen spelen.

Tot slot zet de Staatssecretaris in op het versterken van het ADM-beleid binnen ondernemingen. De Staatsecretaris vraagt werkgevers én werknemers verantwoordelijkheid te nemen op dit vlak. Van werkgevers verlangt zij een actiever beleid door onder meer de richtsnoeren te verduidelijken en zorg te dragen voor preventie, voorlichting en begeleiding ten aanzien van het gebruik van alcohol- of drugs. De Staatssecretaris benadrukt dat de werknemers hierin ook een eigen verantwoordelijkheid dragen, onder meer richting de werkgever én naar de collega’s, om niet onder invloed van alcohol of drugs op het werk te verschijnen. De Staatssecretaris wil onderzoeken of de wettelijke bepalingen die bij de werknemers een verantwoordelijkheid neerleggen voor het zorgdragen van veiligheid en gezondheid op het werk ook kunnen worden aangescherpt. De wijze waarop de verantwoordelijkheid kan worden versterkt, wordt nog onderzocht.

Een zware opgave
De Staatssecretaris ziet veiligheid op de werkplek als een topprioriteit. Een van de manieren om dit te stimuleren is volgens haar het verruimen van de mogelijkheden tot het afnemen van alcohol- en drugstesten op de werkvloer. Gelet op de huidige privacywetgeving, is dit echter alleen mogelijk door nieuwe specifieke wetgeving. De Staatsecretaris zal de aankomende maanden de voorbereidingen treffen die hierboven besproken zijn. De Staatssecretaris verwacht de Tweede Kamer rond de zomer te kunnen informeren over de voortgang daarvan. Wij houden de ontwikkelen uiteraard voor u in de gaten.

Wilt u meer informatie?
Dat alcohol- en drugstesten op het werk op dit moment nagenoeg niet zijn toegestaan, laat onverlet dat een strikt alcohol- of drugsbeleid is aan te raden, om ongeoorloofd gebruik van deze middelen voor of tijdens werktijd tegen te gaan. Indien u meer wilt lezen over dit onderwerp, verwijzen wij u graag naar ons eerdere blog over privacy en alcohol- en drugsbeleid.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht of team Privacy. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze website en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

Februari 2020