Skip to main content

Wie is de UBO?
Een UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Dit kunnen aandeelhouders, vennoten of feitelijk leidinggevenden zijn. In het consultatiedocument is niet gespecificeerd welk belang/percentage tot kwalificatie als UBO zal leiden. Dit zal in een nader bekend te maken besluit worden bepaald.

Welke informatie wordt geregistreerd?
De invoering van het UBO-register betekent dat zeer gedetailleerde persoonsgegevens van UBO’s van de in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen worden geregistreerd en te raadplegen zijn. Naast persoonsgegevens moeten voorts documenten worden overgelegd ter onderbouwing van de aard en herkomst van het gehouden belang, zoals maatschapscontracten of niet-openbare aandeelhoudersregisters. Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van UBO-informatie en dienen voortdurend te controleren of de door hen verstrekte informatie nog juist is. Voor de UBO’s geldt een meewerkplicht. Het niet-registreren, het onthouden van medewerking aan de registratie en het verstrekken van onjuiste informatie levert namelijk een economisch delict op.

Voor wie is de UBO-informatie toegankelijk?
De UBO-informatie is niet voor iedereen geheel toegankelijk. Bepaalde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid, kunnen altijd alle UBO-gegevens inzien. Dit houdt verband met hun werkzaamheden op het gebied van toezicht en opsporing. Wwft-instellingen (banken, notarissen en advocaten) krijgen inzage in meer beknopte UBO-informatie. Alle anderen kunnen tegen vergoeding beperkte UBO-informatie inzien, waarbij bepaalde persoonsgegevens zijn afgeschermd.

De gevolgen voor UBO’s
Het openbaren van UBO-gegevens heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de privacy en persoonlijke levenssfeer van UBO’s. Zij zullen in de toekomst niet langer anoniem achter de schermen kunnen opereren en worden bovendien onderworpen aan risico’s als fraude en chantage. De Minister erkent deze nadelen en stelt in dat verband een aantal privacywaarborgen voor, waaronder het registreren van gebruikers van het UBO-register en het betalen van een vergoeding voor inzage. Het is echter de vraag of deze waarborgen voldoende bescherming zullen bieden voor UBO’s.

De consultatie liep tot 28 april 2017. Veel beroepsgroepen en belangenorganisaties hebben gebruik gemaakt van de consultatiemogelijkheid. Het concept-wetsvoorstel is op onderdelen kritisch ontvangen.

De Europese Unie heeft 26 juni 2017 als uiterste implementatiedatum van de UBO-wetgeving voorgeschreven. Na inwerkingtreding hebben ondernemingen achttien maanden de tijd om hun UBO-gegevens te registreren bij het handelsregister.

In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Michiel Peeters. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.