Skip to main content

Wie is UBO?
Een Ultimate Benificial Owner (‘UBO’) is de natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Dit kunnen aandeelhouders, vennoten of feitelijk leidinggevenden zijn.

Wat gaat er gebeuren met de UBO?
Op 31 maart 2017 is het concept wetsvoorstel ‘Implementatie registratie uiteindelijk belanghebbenden’ ter consultatie voorgelegd. Hierin wordt bepaald dat de uiteindelijke belanghebbenden – de UBO’s – van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen een registratieplicht in een centraal register krijgen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn.

Wat betekent dit?
De invoering van het UBO-register betekent dat zeer gedetailleerde persoonsgegevens van UBO’s van de in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen worden geregistreerd en te raadplegen zijn. Naast persoonsgegevens moeten documenten worden overgelegd ter onderbouwing van de aard en herkomst van het gehouden belang, zoals maatschapscontracten of niet-openbare aandeelhoudersregisters. Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van UBO-informatie en dit moet voortdurend gecontroleerd worden. De UBO is verplicht mee te werken. Het niet-registreren, het onthouden van medewerking aan de registratie en het verstrekken van onjuiste informatie levert een economisch delict op.

Voor wie is de UBO-informatie toegankelijk?
De UBO-informatie is niet voor iedereen geheel toegankelijk. Bepaalde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid, kunnen altijd alle UBO-gegevens inzien. Wwft-instellingen, zoals banken, notarissen en advocaten, krijgen meer beperkte toegang. Alle anderen kunnen tegen vergoeding beperkte UBO-informatie inzien, waarbij bepaalde persoonsgegevens zijn afgeschermd.

De gevolgen voor UBO’s
Het openbaren van UBO-gegevens kan nadelige gevolgen hebben voor de privacy en persoonlijke levenssfeer van UBO’s. Zij zullen in de toekomst niet langer anoniem achter de schermen kunnen opereren en lopen risico’s als fraude en chantage. De Minister erkent deze nadelen en stelt in dat verband een aantal privacywaarborgen voor, waaronder het registreren van gebruikers van het UBO-register en het betalen van een vergoeding voor inzage.

Consultatie
De consultatieronde aangaande het concept wetsvoorstel is inmiddels geëindigd en heeft een aantal pijnpunten aan het licht gebracht. De kritiek richt zich onder meer op het ontbreken een belang of percentage in het concept wetsvoorstel op grond waarvan kan worden vastgesteld wie kwalificeert als UBO. Daarnaast zou het UBO-register een (buitenproportionele) inbreuk op de privacy van UBO’s vormen en worden daarvoor onvoldoende waarborgen getroffen. Het is de vraag of de voornoemde bezwaren in de volgende versie van het wetsvoorstel worden meegenomen. Om de uiterste implementatiedatum van 26 juni 2017 te kunnen halen, zal het wetsvoorstel in ieder geval op zeer korte termijn aan de Tweede en Eerste Kamer moeten worden voorgelegd.

Meer informatie
In onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van alle relevante wetsontwikkelingen op het gebied van faillissementsrecht. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Michiel Peeters. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.