Skip to main content

Op 31 maart 2017 is het concept van het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden’ ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn en regelt de registratieplicht van uiteindelijke belanghebbenden – Ultimate Beneficial Owners (hierna: “UBO’s”) – van Nederlandse ondernemingen en rechtspersonen in een centraal register. De consultatie loopt tot 28 april 2017.

Wie is de UBO?
Een UBO is de natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Dit kunnen aandeelhouders, vennoten of feitelijk leidinggevenden zijn. In het consultatiedocument is niet gespecificeerd welk belang/percentage tot kwalificatie als UBO zal leiden. Dit zal in een nader bekend te maken besluit worden bepaald.

Welke informatie wordt geregistreerd?
De invoering van het UBO-register betekent dat zeer gedetailleerde persoonsgegevens van UBO’s van de in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen worden geregistreerd en te raadplegen zijn. Naast persoonsgegevens moeten voorts documenten worden overgelegd ter onderbouwing van de aard en herkomst van het gehouden belang, zoals maatschapscontracten of niet-openbare aandeelhoudersregisters. Ondernemingen zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van UBO-informatie en dienen voortdurend te controleren of de door hen verstrekte informatie nog juist is. Voor de UBO’s geldt een meewerkplicht. Het niet-registreren, het onthouden van medewerking aan de registratie en het verstrekken van onjuiste informatie levert een economisch delict op.

Voor wie is de UBO-informatie toegankelijk?
De UBO-informatie is niet voor iedereen geheel toegankelijk. Bepaalde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid toegang kunnen altijd alle UBO-gegevens inzien. Dit houdt verband met hun werkzaamheden op het gebied van toezicht en opsporing. Wwft-instellingen (banken, notarissen en advocaten) krijgen inzage in meer beknopte UBO-informatie. Alle anderen kunnen tegen vergoeding beperkte UBO-informatie inzien, waarbij bepaalde persoonsgegevens zijn afgeschermd.

De gevolgen voor UBO’s
Het openbaar maken van UBO-gegevens heeft mogelijk nadelige gevolgen voor de privacy en persoonlijke levenssfeer van UBO’s. Zij zullen in de toekomst niet langer anoniem achter de schermen kunnen opereren en worden bovendien onderworpen aan risico’s als fraude en chantage. De minister erkent deze nadelen en stelt in dat verband een aantal privacywaarborgen voor, waaronder het registreren van gebruikers van het UBO-register en het betalen van een vergoeding voor inzage. Het is echter de vraag of deze waarborgen voldoende bescherming zullen bieden voor UBO’s.

De Europese Unie heeft 26 juni 2017 als uiterste implementatiedatum van de UBO-wetgeving voorgeschreven. Na inwerkingtreding hebben ondernemingen achttien maanden de tijd om hun UBO-gegevens te registreren bij het handelsregister.

Mocht u vragen hebben over het wetsvoorstel en wat de inwerkingtreding daarvan precies voor u betekent, neem dan contact op met ons team Fusies & Overnames.