Algemeen (ZW en WGA)
Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) en/of voor de WIA-WGA. Het eigenrisicodragerschap kan vervolgens ondergebracht worden bij een verzekeraar.

Als eigenrisicodrager treedt de werkgever in de plaats van UWV. De betaling van de uitkering voor (ex-)werknemers die daar recht op hebben komt voor rekening van de eigenrisicodrager die bovendien verantwoordelijk is voor de begeleiding en de re-integratie van de (ex-)werknemers. Als eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever hierdoor maximaal 12 jaar (financieel) verantwoordelijk voor de re-integratie, zelfs als de werknemer nier meer in dienst is.

Door het eigenrisicodragerschap komt de gedifferentieerde premie Ziektewet en/of WGA te vervallen.

Voorwaarden eigenrisicodragerschap
Een werkgever kan tweemaal per jaar starten als eigenrisicodrager. De ondernemingsraad heeft in dit kader een adviesrecht. Het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de aanvangsdatum (1 januari of 1 juli) worden aangevraagd bij de Belastingdienst en daarbij geldt de voorwaarde dat van arbodienstverlening gebruik wordt gemaakt.

Uitvoering eigenrisicodragerschap
De eigenrisicodrager voor de ZW bereidt besluiten op grond van de ZW voor. De daadwerkelijke beslissing (bijvoorbeeld omtrent het opleggen van een maatregel) wordt door UWV genomen.

De eigenrisicodrager voor de WGA neemt zelf beslissingen op grond van de WIA, bijvoorbeeld over het (tijdelijk) stoppen of korten van de uitkering wegens een schending van de re-integratieverplichting door de werknemer. Daarbij moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De eigenrisicodrager treedt hier op als bestuursorgaan, zodat tegen het besluit bezwaar open moet staan in welke procedure de werknemer desgewenst gehoord moet worden. Ook moet er een klachtenprocedure zijn binnen de organisatie.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neemt u dan contact op met Anouk Cordang of Erna Ulen.