Skip to main content

De rechtbank Amsterdam heeft op 7 januari 2020 het faillissement uitgesproken van Just Wellness BV, statutair gevestigd te Amsterdam, met aanstelling van Flip Schreurs tot curator.

De activiteiten van Just Wellness bestonden uit het voeren van schoonheids- en ontharingssalons in Eindhoven, Alkmaar, Breda, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Amsterdam.

De curator vormt zich op dit moment een eerste beeld van de problematiek waarin de onderneming terecht is gekomen en de in dat verband te nemen noodzakelijke maatregelen.

Wat betekent het faillissement voor u als werknemer, klant of anderszins betrokkene? Onderstaand geven wij een antwoord op enkele vragen.

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur uw vraag dan per e-mail naar justwellness@boelszanders.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is een faillissement?
Een ‘faillissement’ is een juridische procedure die door de rechtbank kan worden uitgesproken indien een onderneming niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De rechtbank stelt daarbij een curator aan die onder meer als taak heeft om het gehele vermogen van de failliete onderneming te verkopen en de opbrengst daarvan te verdelen onder de schuldeisers. U bent een schuldeiser (‘crediteur’) wanneer u bijvoorbeeld nog geld te vorderen heeft van Just Wellness of wanneer u behandelingen tegoed heeft waar u wel al voor heeft betaald.

Wat is de stand van zaken in het faillissement? Hoe gaat het nu verder?
De curator maakt regelmatig een verslag over de gang van zaken in het faillissement. Deze verslagen zijn openbaar. Het eerste verslag wordt binnenkort gepubliceerd. De verslagen zijn te vinden via de volgende link: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/13.ams.20.7.F.1334.1.20

Ik heb (een pakket) behandelingen bij Just Wellness gekocht, maar nog geen of niet alle behandelingen gekregen. Krijg ik mijn geld terug?
U bent schuldeiser van Just Wellness. U heeft dan een vordering op Just Wellness. Deze vordering kunt u indienen via de volgende website: https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of u (een gedeelte van) uw geld terug krijgt. Naar verwachting is dit niet het geval. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat het faillissement wordt afgewikkeld. Dit duurt naar verwachting minstens één jaar.

Ik heb een tegoedbon van Just Wellness, maar nog geen of niet alle behandelingen gekregen. Krijg ik mijn geld terug?
U bent waarschijnlijk schuldeiser van Just Wellness. U heeft dan een vordering op Just Wellness. Deze kunt u indienen via de volgende website: https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of u (een gedeelte van) uw geld terug krijgt. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat het faillissement wordt afgewikkeld. Dit duurt naar verwachting minstens één jaar.

Ik wil een vordering indienen, maar ik heb geen factuur (meer).
Indien u een vordering heeft op Just Wellness kunt u deze online indienen door het formulier op de onderstaande website in te vullen: https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/

Op deze website wordt u ook gevraagd om facturen toe te voegen. Wanneer u geen facturen heeft, kunt u alle andere (bewijs)stukken die u heeft toevoegen waaruit blijkt dat u een vordering heeft op Just Wellness. Denk aan pintransactie(s), een screenshot van het rekeningafschrift waaruit uw betaling aan Just Wellness blijkt en (e-mail)correspondentie. Wanneer u geen of niet alle (bewijs)stukken (meer) heeft, hoeft u geen contact met ons op te nemen. Wij zullen dan contact met u opnemen indien we meer informatie of (bewijs)stukken nodig hebben.

Ik wil een vordering indienen via de website, maar dit lukt niet.
Wanneer het u niet lukt om uw vordering via eerdergenoemde website in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar justwellness@boelszanders.nl. Wij verzoeken u in de onderwerp-regel te vermelden: ‘Indienen vordering’. Wij verzoeken u daarnaast de volgende gegevens in de e-mail te vermelden: naam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land van herkomst, telefoonnummer, de hoogte van uw vordering, uw rekeningnummer en de naam waarop de bankrekening staat. Ook verzoeken wij u om (bewijs)stukken bij te voegen waaruit (de hoogte van) uw vordering blijkt. Denk aan pintransactie(s), een screenshot van het rekeningafschrift waaruit uw betaling aan Just Wellness blijkt en (e-mail)correspondentie. Wanneer u geen of niet alle (bewijs)stukken (meer) heeft, hoeft u geen contact met ons op te nemen. Wij zullen dan contact met u opnemen indien we meer informatie of (bewijs)stukken nodig hebben.

Ik heb letsel(schade) opgelopen door een behandeling bij Just Wellness.
U heeft letsel(schade) opgelopen door een behandeling bij Just Wellness. U heeft dan mogelijk een vordering op Just Wellness. U kunt ons mailen op het volgende e-mailadres: justwellness@boelszanders.nl. Een uitgebreide onderbouwing van uw vordering met (bewijs)stukken is nog niet nodig. Wij zullen contact met u opnemen, indien wij onvoldoende informatie van u hebben ontvangen. Indien u privacygevoelige informatie (mee)stuurt, zoals medische gegevens, zullen wij deze vertrouwelijk behandelen. Wij hebben hiervoor een intern beleid opgesteld. Op dit moment wordt onderzocht of de verzekeraar van Just Wellness dekking biedt voor letselschade. Indien dit het geval is, kan uw schade rechtstreeks via de verzekeraar van Just Wellness worden afgehandeld. U wordt hierover geïnformeerd, zodra hierover meer duidelijk bestaat.

Frequently asked questions

What is a bankruptcy?
A bankruptcy is a legal procedure which can be declared by the court when a company isn’t able to pay its debt. The court will appoint a trustee who will be tasked with managing the assets (sell them) and share them among the creditors. You are a creditor if, for instance, Just Wellness still owes you money.

What is the current situation in this bankruptcy? What’s next?
The trustee will report regularly about the situation. These reports are public. The first report will be made public in a short time. You can find these reports if you click on the following link: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/details/13.ams.20.7.F.1334.1.20

I have bought (a package deal) treatment at Just Wellness, but haven’t received any / all of the treatments yet. Do I get my money back?
You are a creditor of Just Wellness. You have a claim on Just Wellness. You can file this claim on the following website: https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/

At this moment it is (not yet) clear if you will get your money back. You will be informed at the moment the bankruptcy will be concluded. This will take approximately a year.

I have got a voucher from Just Wellness, but I haven’t received any / all of my treatments. Do I get my money back?
You’re probably a creditor of Just Wellness. You have a claim on Just Wellness. You can file this claim on the following website: https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/.

At this moment it is not yet clear if you’ll get (a part of) your money back. You will be informed at the moment the bankruptcy will be concluded. This will take approximately a year.

I want to file a claim but I haven’t got a receipt (anymore).
If you have a claim on Just Wellness you can file it by filling in the form on the following website: https://www.boelszanders.nl/bankruptcy/just-wellness-bv/

On this website you’ll be asked to attach the receipts. If you haven’t got a receipt, you can attach all other evidence to support your claim on Just Wellness. These might be creditcard or debetcard transactions or screenshots from bank statements which show the payments. If you haven’t got (any) evidence (anymore), you do not have to contact us. We will contact you if we need any more information or evidence.

I want to file a claim on the website, but it doesn’t work.
When you are unable to file your claim on the aforementioned website, you can send an e-mail to justwellness@boelszanders.nl. We kindly request to use the subject bar as follows: ‘File a Claim’. We also kindly request to leave the following personal information: name, street name, house number, postal code, place of residence, country of origin, telephone number, the amount of your claim, bank account number and corresponding name. We also request you to attach evidence to prove (the amount) of your claim. Think of credit- or debit card transactions, screenshots of bank statements and (e-mail) correspondence which prove your claim against Just Wellness. When you do not have any evidence (anymore), you don’t have to contact us. We will get in touch if we need more information or evidence.

I have suffered bodily injury because of a Just Wellness treatment.
You have suffered bodily injury because of a Just Wellness treatment. You might have a claim on Just Wellness. You can send an e-mail to our following address: justwellness@boelszanders.nl.

A more detailed substantiation of your claim with evidence isn’t necessary at the moment. We will contact you if we haven’t received enough information. If you attach privacy sensitive information, like medical records, we will treat these with confidentiality. We have drawn up internal policy for this purpose. At the moment the trustee’s office is checking if Just Wellness’ insurance company covers these types of claims. If this is the case, your (bodily injury) claim can be directly settled with the insurance company. You will be informed when we know more about the situation.