Skip to main content

Tijdens de realisatie van een bouwproces kunnen partijen tegen zaken aanlopen die maken dat er een patstelling tussen partijen ontstaat. Het laat zich raden dat de slepende kwesties de samenwerking tussen partijen voor het vervolgtraject niet ten goede komen.

Te denken valt hierbij aan:

 • De omstandigheid dat de bodemgesteldheid anders blijkt te zijn dan bij de aanbesteding duidelijk was, althans waar de aannemer bij de aanbesteding van is uitgegaan, als gevolg waarvan sprake is van extra werk en kosten en de opdrachtgever zich op het standpunt stelt dat dit voor rekening en risico van de aannemer komt;
 • Tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat met de eerder tijdens de aanbesteding aangeboden pistonpompen niet volgens de aannemer aan de prestatie-eisen zoals omschreven in het UAV-GC contract wordt voldaan, maar de Opdrachtgever vast blijft houden aan de toepassing van pistonpompen;
 • De omstandigheid dat in het bestek is opgenomen dat voor de realisatie van de bouwput rekening dient te worden gehouden met drainage en dat vervolgens blijkt dat als gevolg van een hoge waterstand de noodzaak tot het aanleggen van bronbemaling bestaat. Dit leidt tot uitloop van het werk en extra kosten.

Dergelijke geschillen vragen om een snelle oplossing. Ter beslechting van deze geschillen kunnen partijen een kort geding aanspannen bij zowel de overheidsrechter als de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Aan dit rijtje kan nu ook de Fast Track procedure die de Raad van Arbitrage voor de Bouw eind vorig jaar introduceerde, worden toegevoegd.

In de kort geding procedures voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de overheidsrechter is vaak geen ruimte voor (getuigen)bewijsvoering en/of plaatsopneming. Ook zien partijen zich geconfronteerd met hoge (proces)kosten en lange doorlooptijden. Bij de Fast Track Procedure is wel ruimte voor (getuigen)bewijsvoering en/of plaatsopneming, worden de relatief lage vaste kosten tussen partijen verdeeld en hebben partijen binnen maximaal 9 weken een (voorwaardelijk) bindend advies. Dit advies is in elk geval bindend gedurende de realisatie van het Project, terwijl bij de kort geding procedures partijen de mogelijkheid hebben om meteen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Hierbij kort op een rijtje de voordelen van een Fast Track Procedure ten opzichte van een kort geding:

 • Regiezitting vooraf (mogelijk twee dagen na aanmelding van het geschil);
 • De aanwezige deskundigheid bij de beslissende instantie;
 • Korte, maar uitvoerige procedure: mondelinge uitspraak binnen (maximaal) 7 weken na start procedure;
 • Schriftelijke uitspraak binnen (maximaal) 9 weken na start procedure;
 • Zitting en uitspraak niet openbaar;
 • Langere houdbaarheidsdatum;
 • Meer mogelijkheden voor bewijs/bezichtiging;
 • Vaste kosten, EUR 12.500,- voor drie adviseurs en EUR 7.500,- voor 1 adviseur;
 • Kostenverdeling altijd 50/50 en partijen dragen steeds ieder eigen kosten advocaat.

Het advies is definitief bindend als geen van de partijen binnen 14 dagen na het gewezen advies een procedure aanspannen. Een en ander laat onverlet dat gedurende de verdere realisatie van het Project het advies bindend is voor beide partijen.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van team Vastgoedrecht. Zij zijn u graag van dienst.

Maart 2017