Skip to main content

In de uitspraak van 3 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1179) heeft de Afdeling de eisen geherformuleerd ten aanzien van de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten ten aanzien van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang.

Eisen herformuleren
Herformuleren is volgens de Afdeling nodig omdat de eisen die in de loop der jaren zijn geformuleerd in de jurisprudentie, niet altijd vatbaar zijn geweest voor eenduidige interpretatie. De Afdeling komt tot de volgende eisen waar een invorderingsbesluit ter zake van verbeurde dwangsommen dient te voldoen:

  • Algemeen: deugdelijke en controleerbare vaststelling van relevante feiten en omstandigheden is de grondslag van het invorderingsbesluit.
  • Concreet: vaststelling of waarneming door (i) een ter zake deskundige medewerker van het bevoegd gezag, (ii) door een ter zake deskundige persoon in opdracht van het bevoegd gezag of (iii) door een ter zake deskundige persoon wiens bevindingen het bevoegd gezag voor zijn rekening heeft genomen.
  • Concreet: vaststelling of waarneming op duidelijke wijze (schriftelijke rapportage, foto’s of ander bewijsmateriaal), zodat enerzijds het waar en wanneer van de feiten en omstandigheden duidelijk wordt, maar anderzijds ook wie en met welke werkwijze diegene tot vaststelling of waarneming is gekomen.
  • Concreet: bij schriftelijke rapportages is een inzichtelijke beschrijving van de vaststelling of waarneming vereist, evenals een ondertekening door de opsteller en een dagtekening (omissie van beiden blijft onder omstandigheden zonder gevolgen).

Hoewel de Afdeling geen melding maakt van de herstelsanctie last onder bestuursdwang, geldt de uitspraak ook voor de last onder bestuursdwang. De uitspraak heeft namelijk betrekking op de feiten en omstandigheden die tot overtreding van de last leiden, zodat een dwangsom is verbeurd die nadien wordt ingevorderd. Dit gebeurt ook bij invordering van de met bestuursdwang gemoeide kosten, zij het dat daarbij nog de feitelijke stap van toepassing van bestuursdwang tussen zit. Het gaat echter in beiden gevallen om het bewijzen dat de last is overtreden.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Janske Schrijnemaekers, Silvie Joosten of een van de andere advocaten van team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

Juni 2017