Skip to main content

Op 2 december 2016 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) het Jaarplan 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Jaarplan bevat de uitgangspunten voor de uit te voeren inspecties in 2017. De inspectie inspecteert risicogericht: er wordt prioriteit gegeven aan inspecties op terreinen waar een verhoogd risico aanwezig is. Deze risicogroepen zijn in het Jaarplan nader gespecificeerd. Specifieke aandacht in het Jaarplan gaat uit naar deelbranches in de food & agri sector, namelijk de agrarische en groene sector en de certificering en productveiligheid.

In de agrarische en groene sector zal de Inspectie in 2017 meer gaan toezien op veilig, gezond en eerlijk werk. Hierbij is de focus gericht op het verminderen van blootstelling aan fysieke overbelasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het veilig werken. De inspectie zal de deelsectoren agrarisch loonwerk en de paddenstoelenteelt inspecteren. Hierbij zal aandacht zijn voor de pluklorries in de paddenstoelenteelt en de landbouwwerktuigen bij de loonwerkbedrijven.

Verder zal de Inspectie gaan toezien op de certificering en productveiligheid in bepaalde risicosectoren. De Inspectie is aangewezen om toezicht te houden op de naleving van Europese productrichtlijnen voor producten die voornamelijk in de professionele werkomgeving worden toegepast. Denk hierbij aan machines, de persoonlijke beschermingsmiddelen, liften, drukapparatuur, drukvaten en explosieveilig materieel. Een aantal van deze productrichtlijnen is van toepassing op deelbranches van de food & agri sector.

In het Jaarplan is opgenomen dat er in 2017 meer aandacht zal worden besteed aan markttoezicht op productveiligheid en certificering. De Inspectie gaat ervan uit dat wanneer iemand een machine, gereedschap of persoonlijk beschermingsmiddel koopt, deze erop mag vertrouwen dat het product voldoet aan de Europese veiligheidseisen. Voor 2017 zijn er actieve interventies aangekondigd bij producenten, importeurs en distributeurs. De volgende producten zullen extra aandacht krijgen:

  • stalschermen
  • pluklorries
  • balenpersmachines
  • teeltwisselmachines
  • mobiele transporteurs
  • veiligheidsschoenen
  • bowlingmachines
  • vleesverwerkingsmachines

Wettelijke veiligheidseisen machines
Op Europees niveau begint de wetgeving met gestelde eisen aan machines met de Richtlijn betreffende machines (Richtlijn nr. 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG), aan te duiden als de Machinerichtlijn. In deze Richtlijn is opgenomen dat de Lidstaten de nodige maatregelen dienen te treffen om ervoor te zorgen dat machines en veiligheidscomponenten enkel in de handel worden gebracht als zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van personen.

In Nederland is deze Richtlijn geïmplementeerd in de Warenwet en het Warenwetbesluit machines. Op basis van het Warenwetbesluit machines is de fabrikant verplicht ervoor zorg te dragen dat machines zodanig zijn ontworpen, samengesteld en vervaardigd, zodanige eigenschappen hebben en van zodanige vermeldingen zijn voorzien, dat zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens. De machine dient te voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en dient noodzakelijke informatie te bevatten over het gebruik.

De fabrikant dient tijdens het ontwerp de veiligheidseisen in acht te nemen en een risicobeoordeling te maken. Deze beoordeling wordt opgenomen in een technisch constructiedossier. Wanneer het product voldoet aan de gestelde eisen zal de producent een aangewezen keuringsinstantie inschakelen. Na een succesvolle keuring zal de CE-markering op het product worden aangebracht.

Europees Markttoezicht
Het toezicht van de Inspectie op de gestelde eisen aan productveiligheid vloeit voort uit Europese regelgeving. Er geldt een Europees toezichtkader voor markttoezicht op veilige producten (de Verordening 765/2008/EG en het Besluit 768/2008/EG). Lidstaten zijn op basis van deze regelgeving verplicht een programma voor handhaving en productwetgeving op te stellen en uit te voeren. Op basis van de bovengenoemde wetgeving mogen onveilige producten niet worden gebruikt en verhandeld. Als de Inspectie een product aantreft dat niet voldoet aan de gestelde eisen zal er worden opgetreden tegen de fabrikant, distributeur of importeur.

De producenten, importeurs en distributeurs van bepaalde machines die worden gebruikt in de Food & Agri sector zullen in 2017 strenger worden gecontroleerd op productveiligheidseisen en zullen moeten voldoen aan de gelden veiligheidseisen uit het Warenwetbesluit.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van de  sectorgroep Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.