Krachten bundelen

Regelmatig komt het voor dat onderwijsinstellingen besluiten om hun krachten te bundelen. Bijvoorbeeld door het aangaan van een (langdurige) samenwerking of een fusie. Ook samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke partijen komen regelmatig voor. Dit zijn over het algemeen complexe trajecten waarbij rekening moet worden gehouden met de voor de onderwijsinstelling geldende wet- en regelgeving.

Onderwijsfusies

Fusies in het onderwijs komen voor in twee vormen. Bij een scholenfusie worden twee of meer scholen onder één schoolbestuur samengevoegd. Als juist de schoolbesturen samengaan spreekt men van een besturenfusie. Zowel een scholenfusie als een besturenfusie kan een manier zijn om leerlingendaling in krimpgebieden op te vangen en daarmee de vereiste onderwijskwaliteit en -variatie in die gebieden te kunnen blijven waarborgen.

Bij beide fusievormen dient een fusie-effectrapportage te worden gemaakt en kan er sprake zijn van een verplichte fusietoets. De vraag of een fusietoets nodig is hangt af van de onderwijssector, het aantal betrokken leerlingen en het aantal te fuseren scholen. Indien een fusie toetsplichtig is zal de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een administratieve toets uitvoeren waarbij met name wordt gekeken naar het doorlopen fusieproces en of de medezeggenschapsraden het eens zijn met de fusie.

Samenwerking

Naast een fusie zijn er talloze andere manieren voor onderwijsinstellingen om samen te werken met andere onderwijspartijen. Steeds vaker werken onderwijsinstellingen ook nauw samen met jeugdzorg, kinderopvang en het bedrijfsleven. Op welke wijze deze samenwerking het beste kan worden vormgegeven hangt af van verschillende factoren. Samenwerkingen kunnen contractueel worden vastgelegd, maar soms is het beter om voor de specifieke samenwerking een aparte rechtspersoon op te richten.

Publiek-private samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn een goede manier om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Bij deze private activiteiten dient rekening te worden gehouden met diverse onderwijswet- en regelgeving zoals de notities Helderheid MBO en HO. Deze regels zijn nodig om te voorkomen dat overheidsmiddelen die bestemd zijn voor onderwijs weglekken of oneerlijke concurrentie veroorzaken. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Advies en begeleiding

Onze advocaten hebben specialistische kennis en ervaring op het gebied van samenwerkingen en fusies in het onderwijs. Zij denken graag met u mee en kunnen u adviseren en begeleiden in alle fasen van het traject. Heeft u vragen, neem dan contact op met team Onderwijs.