Skip to main content

Onder de Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR 2012) kunnen curatoren met een ontoereikende faillissementsboedel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (het Ministerie) een garantstelling vragen voor vooronderzoek of verhaalsonderzoek of om een rechtsvordering in te stellen, wanneer mogelijk sprake is van fraude of wanbeleid.

Afgelopen september is er een consultatie gehouden voor de voorgestelde Garantstellingsregeling curatoren 2023 (GSR 2023), de beoogde opvolger voor de GSR 2012. Op deze consultatie heeft het team Insolventie en Herstructurering van Boels Zanders Advocaten (Boels Zanders) gereageerd. De GSR 2023 en de consultatiereactie van Boels Zanders zullen in dit artikel op hoofdlijnen worden besproken. De volledige consultatiereactie van Boels Zanders kunt u hier raadplegen.

GSR 2023

Zowel de GSR 2012 als de GSR 2023 bepalen dat er voor het verkrijgen van een garantstelling sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen: i) de gevraagde garantstelling en de verwachte opbrengst en ii) de gevraagde garantstelling en de hoogte van de schulden van de gefailleerde. In de praktijk wordt door de minister al langere tijd voor punt i) een ratio van 1:4 gehanteerd en voor punt ii) een ratio van 1:2. Deze ratio’s zijn nu ook met zoveel woorden neergelegd in de GSR 2023.

Een belangrijke toevoeging aan de GSR 2023 is dat in bepaalde gevallen in ieder geval van de ratio van 1:4 kan worden afgeweken. Ten eerste kan dit bij een verhogingsverzoek, indien aannemelijk wordt gemaakt dat een verhoging van het garantiebedrag ten minste zal leiden tot een verwachte opbrengst die het gevraagde garantiebedrag en de kosten van de staat geheel zal overschrijden. Ten tweede kan dit bij ’uitzonderlijke situaties’ ten behoeve van de aanpak van recidiverende faillissementsfraudeurs.

Consultatiereactie Boels Zanders

Door Boels Zanders wordt het in haar consultatiereactie positief bevonden dat er met deze afwijkingsmogelijkheden meer ruimte wordt gecreëerd voor maatwerk. Daarbij geeft Boels Zanders onder meer in overweging dat ook nagedacht zou kunnen worden om een versoepelde toetsing bij ‘kleine’ ontoereikende faillissementen toe te passen. In dit soort faillissementen brengt een garantstellingsaanvraag veel tijd en kosten met zich mee, terwijl het vooraf onzeker is of een garantstelling zal worden verkregen.

Een ander aspect dat Boels Zanders belicht in haar consultatiereactie, is de reikwijdte van de GSR 2023. Deze is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de GSR 2012. Boels Zanders stelt voor om de Peeters/Gatzen-vordering, de aangifte van strafrechtelijke delicten en de vordering van een bestuursverbod onder de reikwijdte van de GSR 2023 te brengen. Dit mede in het kader van de fraudesignalerende taak van de curator op grond van artikel 68 lid 2 Fw.

Tot slot

Boels Zanders houdt de ontwikkelingen van de GSR 2023 nauwgezet in de gaten en zal u informeren wanneer er meer over de GSR 2023 bekend is. Op dit moment is nog niet bekend óf de GSR 2023 naar aanleiding van de consultatie zal worden aangepast en wanneer de GSR 2023 in werking zal treden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Robbert van Roij of een van onze andere leden van het team Insolventie en Herstructurering van Boels Zanders Advocaten.