Skip to main content

De Ondersteuningsplanraad (“OPR”) heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling of wijziging van de rechtsvorm van het Samenwerkingsverband passend onderwijs (“SWV”).

Standpunt OPR
De OPR heeft in een procedure bij de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms (“Commissie”) de nietigheid ingeroepen van het bestuursbesluit tot wijziging van de rechtsvorm van het SWV. De OPR is van mening dat het besluit een wijziging inhoudt van het Ondersteuningsplan, terwijl artikel 14a van de Wet medezeggenschap op scholen (“Wms”) voorschrijft dat het SWV de voorafgaande instemming van de OPR behoeft voor elk door het SWV te nemen besluit tot vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan. Nu in het Ondersteuningsplan ook de rechtsvorm van het SWV is opgenomen, valt volgens de OPR een besluit tot wijziging van deze rechtsvorm eveneens onder het instemmingsrecht van artikel 14a Wms.

Oordeel Commissie
In haar uitspraak van 9 januari 2018 oordeelde de Commissie dat artikel 14 a Wms niet voorziet in een instemmingsrecht van de OPR ten aanzien van de wijziging van de rechtsvorm van het SWV. De omstandigheid dat de rechtsvorm en de interne organisatie van het SWV zijn beschreven in het Ondersteuningsplan, maakt dit niet anders. De rechtsvorm en de interne organisatie van het SWV worden immers niet vastgesteld of gewijzigd in het Ondersteuningsplan. Ten overvloede merkt de Commissie op dat na het verlijden van de notariële akte waarin de rechtsvorm van het SWV wordt gewijzigd, de (tekstuele) wijziging van het Ondersteuningsplan nog ter instemming aan de OPR moet worden voorgelegd. Logischerwijs kan ons inziens de OPR die (tekstuele) wijziging dan niet meer tegenhouden.

Meer weten?
Voor vragen over de rechtsvorm, interne organisatie of medezeggenschap van uw SWV kunt u contact opnemen met Nicole Niessen of Judith Wintgens van ons team Onderwijs.

Februari 2018