Gemeenschap van goederen

Partners die trouwen zonder huwelijkse voorwaarden, huwen volgens de wet automatisch in gemeenschap van goederen. Deze ‘gemeenschap’ omvat in principe alle (ook voorhuwelijkse) bezittingen en schulden. Op deze regel bestaan slechts enkele uitzonderingen. Zo vallen niet in de gemeenschap erfenissen of schenkingen onder uitsluitingsclausule. Pensioenaanspraken volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding behoren ook niet tot de gemeenschap.

Afwikkeling gemeenschap van goederen

Bij echtscheiding of overlijden wordt de gemeenschap van goederen ontbonden. De gemeenschap moet dan worden verdeeld, in principe in twee ‘gelijk(waardig)e delen’. Die verdeling kan bij scheiding in overleg gebeuren, waarna de afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Wanneer het niet lukt om samen de gemeenschap te verdelen, is dikwijls een gerechtelijke procedure nodig.

Geschillen bij afwikkeling gemeenschap van goederen

Er ontstaan vaak geschillen over vergoedingsaanspraken als met privévermogen geïnvesteerd is in gemeenschapsgoederen, of als uit de gemeenschap een privéschuld betaald is. Ook de waardering van gemeenschapsgoederen – bijvoorbeeld ondernemingen – kan tot grote conflicten leiden. En gedurende de periode van onverdeeldheid kan onenigheid ontstaan over wie bevoegd is tot bestuur en beheer over de gemeenschappelijke bezittingen en over wie wat moet bijdragen in de lasten. Ook de echtelijke woning en de hypotheekschuld vormen vaak reden tot discussie.

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft in april 2016 een wetsvoorstel aangenomen dat moet leiden tot een stelselwijziging. Vanaf het in werking treden van de nieuwe wet geldt voor huwelijken die vanaf dan worden gesloten dat er een beperkte gemeenschap van goederen zal bestaan. Die beperkingen zitten dan met name in het voorhuwelijks vermogen, dat niet meer automatisch tot de gemeenschap gaat behoren. Ook alle erfenissen en schenkingen, ongeacht of die onder uitsluitingsclausule hebben plaatsgevonden, vallen dan niet langer in de gemeenschap.

Juridische bijstand bij geschillen en afwikkeling van gemeenschap van goederen

Onze familierecht advocaten staan u deskundig bij met juridisch advies of bijstand in procedures die betrekking hebben op (de afwikkeling van) gemeenschappen van goederen.