Skip to main content

Voor veel vormen van samenwerking geldt dat het handelen van uw ‘partner in business’ schadelijk kan zijn voor uw eigen belangen. Dat geldt vooral wanneer producten waarop een gemeenschappelijk IE-recht rust in het verkeer worden gebracht: de uitputtingsleer van de diverse IE rechten heeft verstrekkende gevolgen.

Gemeenschappelijk ontwerp
Een praktijkvoorbeeld. Een Nederlandse partij (Tower Living) en een Indonesische partij (X) hebben samen een aantal meubels ontworpen. Zij kwamen overeen dat zowel het auteursrecht als het modelrecht op deze meubels rustte bij beide partijen. Zij spraken af dat Tower Living de meubels in Europa op de markt zal brengen. X verkoopt de meubels enkel met toestemming van Tower Living in de Euopese Economische Ruimte (EER).

Echter komt Tower Living voor een vervelende verassing te staan. Wat blijkt? X heeft ondanks de gemaakte afspraak meubels geleverd in Nederland, aan Kolony. Achter de rug van Tower Living om. En dit was niet de eerste keer. Tower Living had al eerder geconstateerd dat een derde partij, DKW (verbonden aan Kolony) de meubels in de EER op de markt heeft gebracht. Ook zonder toestemming van Tower Living.

Tussen Tower Living en DKW is na het eerste voorval een vaststellingsovereen-komst gesloten waarin is afgesproken dat DKW (of een aan haar gelieerde onderneming zoals Kolony) deze meubels niet meer op de markt mag brengen, op straffe van een boete van EUR 5.000,- per meubelstuk.

Tower Living constateert niettemin dat Kolony de bewuste meubels op de markt brengt en start een procedure. Zij vordert betaling van EUR 360.000,- aangezien Kolony 72 meubels op de markt zou hebben gebracht die inbreuk maken op het auteursrecht en niet-ingeschreven modelrecht van Tower Living.

Uitputting
De rechtbank wijst de vordering van Tower Living af. Hoewel Tower Living geen toestemming heeft gegeven voor het op de markt brengen van de meubels, is gebleken dat de meubels afkomstig zijn van X. Het auteursrecht en het modelrecht van Tower Living is uitgeput omdat de meubels in de EER op de markt zijn gebracht met toestemming van de rechthebbende, namelijk X. Daardoor heeft Tower Living het nakijken en moet zij verkoop van de meubels door Kolony dulden. Er is sprake van economische verbondenheid tussen Tower Living en X, waardoor handelingen van X met impliciete toestemming van Tower Living geacht worden te hebben plaatsgevonden, aldus oordeelt de rechter.

In dit geval hebben Tower Living en X afspraken gemaakt over exploitatie van hun gemeenschappelijk IE-recht. Ondanks dat X zich niet aan die afspraken heeft gehouden, heeft dat geen gevolgen voor derde partijen zoals Kolony. Met andere woorden, de meubels zijn door Kolony met toestemming van X op de markt gebracht. Het gevolg hiervan is dat Tower Living niet tegen Kolony kan optreden. Dat X wellicht wanprestatie pleegt jegens Tower Living, doet daar niet aan af.

Maak goede afspraken en handhaaf deze
Uit dit voorbeeld volgt wel dat het van groot belang is om u te vergewissen van de verkoopacties van uw mede-rechthebbende op IE rechten. Deze handelingen kunnen immers grote gevolgen hebben voor uw exploitatie (zoals via een selectief distributeursnetwerk) en kan de IE rechten ten aanzien van die specifieke producten uitputten waardoor u niet meer kunt optreden tegen derden.

Heeft u vragen over het vastleggen van afspraken met uw mede-rechthebbende en/of over handhaving van gemaakte afspraken? Neem dan contact op met onze IE-specialisten. Zij kunnen u adviseren over goede vormgeving van afspraken over IE rechten, handhaving daarvan en het voorkomen van uitputting waardoor u met lege handen zou kunnen achterblijven.