Procederen in Nederland

Wij kunnen uw belangen behartigen voor de Nederlandse rechter, zowel naar Duits als naar Nederlands recht, indien aan u een Nederlandse dagvaarding is betekend of indien u zelf een procedure voor de Nederlandse rechter aanhangig wilt maken.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende procedures in Nederland, informatie over bevoegdheid, procesvertegenwoordiging, kosten en antwoorden op andere vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Bevoegdheid

Nederland heeft een overzichtelijk gerechtelijk systeem. Voor geschillen met een belang tot en met EUR 25.000, arbeids- en huurzaken is de kantonrechter (te vergelijken met het “Amtsgericht”) bevoegd. Alle andere zaken, bijvoorbeeld handelszaken, worden behandeld door de civiele afdeling van de rechtbanken, waarvan er elf over het hele land verspreid zijn. Er zijn vier gerechtshoven in het hele land; deze zijn het meest te vergelijken met het Duitse “Oberlandesgericht”.

Procesvertegenwoordiging

Als u een vordering indient bij de rechtbank, bent u verplicht een Nederlandse advocaat in de arm te nemen. Hoewel er geen verplichting is om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen in procedures voor de kantonrechter, wordt dit wel altijd aanbevolen. Gemiste kansen in eerste aanleg hebben een directe invloed op een eventueel hoger beroep.

Kosten

In Nederland werken advocaten op basis van een vast uurtarief, afgestemd op de ervaring van de desbetreffende advocaat. De advocaten van Boels Zanders geven graag vooraf een schatting van de tijd die een procedure waarschijnlijk in beslag zal nemen.

Hoewel het beginsel dat de verliezende partij de proceskosten moet dragen ook in Nederland geldt, moet in de praktijk de in het gelijk gestelde partij regelmatig een deel van de kosten dragen. Dit heeft ermee te maken dat de rechter de te vergoeden proceskosten vaak, maar niet altijd, aan de hand van forfaitaire bedragen berekend die niet overeenstemmen met de werkelijke proceskosten.

De hoogte van de griffiekosten is afhankelijk van het belang van de zaak en de vraag of de eiser of de gedaagde een rechtspersoon is. Voor het jaar 2021 bedragen de griffiekosten bij een financieel belang van minder dan EUR 100.000 bijvoorbeeld EUR 952 voor een particulier en EUR 2.076 voor een rechtspersoon.

De dagvaardingskosten van een Nederlandse deurwaarder bedragen momenteel EUR 98,52 excl. btw (in 2021).

Dagvaardingsprocedure

 • Vordering
  Een civiele procedure begint in Nederland met de betekening van een dagvaarding door de deurwaarder. De partij die de procedure wenst in te leiden, laat haar advocaat een dergelijk stuk opstellen. Pas na de betekening van de dagvaarding wordt de rechterlijke instantie door de eiser in kennis gesteld van de zaak.
 • Verweer
  De gedaagde moet schriftelijk op de dagvaarding antwoorden met een conclusie van antwoord. In de regel heeft de gedaagde zes weken de tijd om dit te doen. Een eerste verlenging van de termijn is vaak mogelijk. Indien de zaak dit vereist, kan de rechter nog een tweede schriftelijke ronde gelasten waarin de partijen een conclusie van repliek en een conclusie van dupliek in de procedure indienen. Het gaat dus om een tweede schriftelijke ronde.
 • Mondelinge behandeling
  Aansluitend vindt gewoonlijk een mondelinge behandeling plaats. Dit geeft de rechter de gelegenheid om de partijen concrete vragen te stellen en na te gaan of een schikking mogelijk is. Het is niet ongebruikelijk dat reeds in dit stadium een schikking wordt getroffen, die in een proces-verbaal wordt opgenomen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zult u het vonnis moeten afwachten. Net als in Duitsland kan een vonnis vaak een half jaar of langer op zich laten wachten.

Rechtsmiddelen

In de regel kan tegen het vonnis van een rechter in eerste aanleg binnen drie maanden na de uitspraak hoger beroep worden ingesteld. De rechter in hoger beroep kan de partijen opnieuw in de gelegenheid stellen getuigen te horen of een deskundige aan te wijzen. Tegen uitspraken in hoger beroep kan beroep in cassatie worden ingesteld. Dit gebeurt bijna nooit.

Voorlopig getuigenverhoor/deskundigenbericht

Een Nederlandse advocaat kan reeds vóór het begin van een civiele procedure een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbericht indienen. De rechter zal dan beslissen of het verzoek wordt ingewilligd. In de praktijk wordt het verzoek zelden afgewezen. De bevindingen van een voorlopig getuigenverhoor of een voorlopig deskundigenbericht kunnen als bewijs dienen in een latere bodemprocedure.

Kort geding

De Nederlandse kortgedingprocedure kan voor een groot aantal soorten geschillen worden gebruikt. Het grote voordeel van een dergelijk kort geding is dat de tijd die eraan voorafgaat, kort is. Gewoonlijk vindt de eerste zitting al na enkele weken plaats. Een getuigenverhoor is in een kort geding niet mogelijk. Vonnissen worden gewoonlijk binnen twee weken na de zitting uitgesproken.

Voorwaarde voor het aanspannen van een kort geding is dat de zaak een onmiddellijke beslissing van de rechter vereist wegens spoedeisendheid, bijvoorbeeld omdat anders onherstelbare schade dreigt te ontstaan. Het kort geding is niet geschikt voor het verkrijgen van een declaratoir of constitutief vonnis. Het gaat er alleen maar om een voorlopige voorziening te verkrijgen. Het is mogelijk om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

Conservatoir beslag

Indien u een vordering heeft op een in Nederland gevestigde klant, kan een Nederlandse advocaat – na onderzoek van het individuele geval – binnen enkele dagen een conservatoir beslag voor u verkrijgen bij de rechter. De gevolgen van conservatoir beslag zijn zeer verstrekkend. Het gehele banksaldo wordt bevroren en de schuldenaar kan geen betalingen meer verrichten. Ook kan beslag worden gelegd op vermogensbestanddelen (onroerend goed, roerende goederen of vorderingen). Het conservatoir beslag is dus een uiterst geschikt middel om druk uit te oefenen teneinde achterstallige rekeningen betaald te krijgen.

Erkenning en tenuitvoerlegging

In Duitsland verkregen vonnissen worden in Nederland erkend en kunnen zonder meer door een Nederlandse deurwaarder ten uitvoer worden gelegd. De deurwaarder heeft hiervoor een aantal documenten nodig:

 • het Duitse vonnis;
 • een vertaling in de Nederlandse taal;
 • een certificaat overeenkomstig artikel 53 van de Brussel I-bis verordening;
 • een vertaling van het certificaat in de Nederlandse taal.

Het Nederlandse recht geldt voor de rest van de tenuitvoerleggings-procedure.

Omgekeerd kunnen in Nederland verkregen vonnissen in Duitsland onder dezelfde voorwaarden ten uitvoer worden gelegd.

Incasso

Openstaande vorderingen op Nederlandse klanten kunnen op verschillende manieren worden ingevorderd.

In de eerste plaats is er de mogelijkheid om een Europese betalingsbevel-procedure te starten. In de Europese betalingsbevelprocedure moet een aantal formulieren en verzoeken worden ingevuld en aan de rechtbank in Den Haag worden toegezonden. Deze rechtbank vaardigt vervolgens een Europees betalingsbevel uit. De schuldenaar moet dan binnen een termijn van 30 dagen verzet aantekenen tegen dit betalingsbevel. Doet hij dat niet, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar verklaard en kan het met behulp van een Nederlandse deurwaarder ten uitvoer worden gelegd. In geval van verzet zal de zaak worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter.

Zoals hierboven vermeld, bestaat ook de mogelijkheid van een conservatoir beslag, waarbij vermogensbestanddelen van uw Nederlandse schuldenaar worden bevroren en betaling dus vaak zo snel mogelijk kan worden verkregen.
Bovendien bestaat nog steeds de mogelijkheid om bij de rechter een incassoprocedure in te leiden. Dit is een normale gerechtelijke procedure waarbij het doel van de vordering is de schuldenaar tot betaling te veroordelen. Let erop dat dit een reguliere gerechtelijke procedure is. Een “Mahnverfahren”, zoals in Duitsland, kent Nederland niet. Eventueel kan nog in een kort geding een voorschot op de achterstallige betalingen worden verkregen.

Als laatste middel kan onder bepaalde voorwaarden ook een faillissementsaanvraag bij de rechter tegen de schuldenaar worden ingediend. Een van de voorwaarden is dat de schuldenaar verschillende schuldeisers onbetaald laat. Op voorwaarde dat de schuldenaar kan betalen, zal hij gewoonlijk alles doen om een faillissement te voorkomen.

Arbitrage in bouwgeschillen

Als u partij bent bij een aannemingsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is, of als u van plan bent een dergelijke overeenkomst met een Nederlandse partij te sluiten, moet u weten dat het in Nederland gebruikelijk is om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren (bijvoorbeeld: UAV 2012, UAV GC 2005, AVA 2013). Als gevolg van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zullen bouwgeschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoeringsfase in beginsel niet worden beslecht voor de civiele rechter, maar door arbitrage. Voor dergelijke geschillen is de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen bevoegd. De procedures die bij deze Raad van Arbitrage aanhangig kunnen worden gemaakt, verschillen in vele opzichten van de procedures die bij de civiele rechter aanhangig kunnen worden gemaakt. Zie voor meer informatie over de procedures voor de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen de website https://www.raadvanarbitrage.nl/. Wij beantwoorden ook graag uw vragen over dit onderwerp.

 

Wij staan voor u klaar.
Bekijk ons team