Skip to main content

Nadat het faillissement van een onderneming is uitgesproken, zal de curator een inventarisatie maken van de bezittingen om deze te gelde te maken. De curator zal ernaar streven een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers te genereren. In dat kader kijkt de curator naar de mogelijkheden van een algehele doorstart of de verkoop van losse activa. In beide gevallen kan de curator ook de goodwill van een onderneming verkopen. De goodwill betreft de meerwaarde van een onderneming. Deze meerwaarde zit bijvoorbeeld in het merk, de goede naam en de reputatie van een bedrijf.

Heeft een gefailleerd bedrijf dan nog wel goodwill?
Absoluut. Deze kan onder andere bestaan uit de domeinnaam, telefoonnummers, e‑mailadressen, het klantenbestand en handelsnamen. Deze zaken vertegenwoordigen een waarde. Voor de overname hiervan is dan ook een bijdrage aan de faillissementsboedel verschuldigd. Deze komt rechtstreeks ten goede aan de gezamenlijke schuldeisers. De inventaris en voorraad zijn vaak verpand. De opbrengst hiervan komt in dat geval aan de pandhouder of de Belastingdienst (in het geval van bodemzaken) toe. Dit geldt niet voor de vergoeding die voor de goodwill wordt betaald. Deze valt volledig in de faillissementsboedel en is voor curatoren dus zeer welkom.

Onrechtmatige overname goodwill?
Goodwill is daarom vaker het onderwerp van een geschil met de curator. Zo ook in het faillissement waarover het Gerechtshof Den Haag op 24 september 2019 oordeelde. De curator van het gefailleerde bedrijf was van mening dat de onderneming van failliet op onrechtmatige wijze was overgenomen door een andere vennootschap. De aangesproken vennootschap zou de onderneming van failliet vlak voor het faillissement hebben overgenomen en voortgezet met dezelfde activiteiten, op dezelfde locatie en met dezelfde klantenbasis. Dit alles zonder een vergoeding te betalen voor de goodwill. De curator slaagt er in deze procedure echter niet in om voldoende te onderbouwen dat deze partij de goodwill c.q. het klantenbestand van failliet had overgenomen, laat staan dat die overname onrechtmatig zou zijn. Het enkele feit dat de aangesproken partij, een vennootschap van de zonen van de bestuurder van failliet, op dezelfde locatie haar activiteiten was gestart waar failliet eerder was gevestigd is daarvoor niet voldoende. Hierbij was ook van belang dat het gefailleerde bedrijf haar onderneming vlak voorafgaand aan het faillissement al had gestaakt en er in de maanden hiervoor nauwelijks activiteiten plaatsvonden. Ook waren de voorraad en inventaris reeds door de pandhouder weggehaald.

De vordering van de curator werd in deze zaak in eerste aanleg en hoger beroep afgewezen. De curator bleef met lege handen achter. Feiten en omstandigheden kunnen echter wel tot de conclusie leiden dat er sprake is van een onrechtmatige overname. Dit kan een veroordeling tot vergoeding van de geleden schade aan de faillissementsboedel tot gevolg hebben.

Dit was bijvoorbeeld het geval in een kwestie die de Rechtbank Midden-Nederland behandelde. De rechtbank oordeelde dat het handelen van de bestuurder van een gefailleerd bedrijf tot gevolg heeft gehad dat de waarde van het gefailleerde bedrijf (de goodwill) voorafgaand aan het faillissement aan de boedel was onttrokken. Deze was derhalve niet ten gunste van de gezamenlijke schuldeisers gekomen. De rechtbank achtte van belang dat de bestuurder de wens had om de activiteiten van failliet na de faillietverklaring door te starten tegen betaling van slechts een beperkt bedrag aan de curator. Ook achtte de rechtbank van belang dat de bestuurder had toegelaten en bewerkstelligd dat in de aanloop naar het faillissement essentiële bedrijfsonderdelen van failliet werden overgeheveld naar andere, aan hem gelieerde, vennootschappen. De rechtbank concludeerde dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur.

Het is daarom aan te bevelen hier zorgvuldig mee om te gaan en waar nodig juridisch advies in te winnen.

Meer informatie
Heeft u vragen over (de overdracht van) goodwill of andere activa in of buiten een faillissementssituatie? Neem dan gerust contact op met één van de advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.

November 2019