Skip to main content

“Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie,” aldus artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Aangenomen wordt dat het privé leven zich mede uitstrekt tot affectieve relaties op de werkvloer, zoals relaties tussen collega’s. Een werkgever heeft daar in  principe dus geen bemoeienis mee (ook wel “privétisering” van de werkvloer genoemd). Toch zijn de mogelijkheden tot het aangaan van een relatie met een collega niet onbegrensd. Het arbeidsrecht kan het fundamentele recht op liefde namelijk wel degelijk begrenzen!

Van een leidinggevende mag bijvoorbeeld worden verwacht dat hij open is over de relatie. Het blijven ontkennen van een relatie getuigt van onvoldoende inzicht en kan zelfs leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Dit laatste kan zich met name voordoen indien de relatie een goede uitoefening van de arbeidsovereenkomst in de weg staat en er geen oplossing voorhanden is.

Voor zorghulpverleners en leraren geldt dat zij professionele afstand dienen te bewaren ten opzichte van cliënten of patiënten en leerlingen. Het schenden van deze professionele norm kan de integriteit aantasten en het vertrouwen in de werknemer schenden. Ook dit kan voor de werknemer arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Een relatie tussen een leraar en een (ex-)leerling hoeft overigens niet altijd tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te leiden. Volgens de kantonrechter te Zwolle was de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een te zwaar middel in de zaak waarin een docent een relatie kreeg met een (oud-)leerlinge, nadat zij de school had verlaten.

Conclusie: het fundamentele recht op liefde is – arbeidsrechtelijk gezien – dus niet onbegrensd. Om misverstanden te voorkomen doet een werkgever er goed aan om de spelregels met betrekking tot liefdesrelaties op de werkvloer te regelen in een reglement bijvoorbeeld als het gaat om een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte.

Wij wensen u een fijne Valentijnsdag toe!

Februari 2020