Om verschillende redenen kan op enig moment de vraag of wens aan de orde komen om de onderneming anders in te richten, te herstructureren. Wellicht vanuit de gedachte om de onderneming te gaan verkopen of overdragen aan een nieuwe generatie of omdat een partij als aandeelhouder gaat toetreden. Misschien ook wel wegens fiscale redenen of omdat de onderneming in de problemen is geraakt en de herstructurering noodzakelijk is voor het voortbestaan van de onderneming.

Herstructurering kan op verschillende wijzen plaatsvinden zoals door middel van oprichting van groepsvennootschappen en/of overdracht van bedrijfsonderdelen aan de groepsvennootschappen, door de verkoop van aandelen, debt for equity swap, verkoop van activa en passiva, fusie of een splitsing. Diverse aspecten op het gebied van besluitvorming, rechten van crediteuren, werknemers/OR, aandeelhouders en contractspartijen spelen daarbij een belangrijke rol.

Fusie en splitsing

Ingeval van een fusie smelten twee of meer ondernemingen samen tot één onderneming. Een splitsing is het tegenovergestelde. Bij een splitsing wordt een onderneming opgedeeld (gesplitst) in meerdere ondernemingen. Splitsing is een manier om een onderneming die in zwaar weer verkeert te herstructureren. Bij een fusie tussen twee bedrijven of (af)splitsing van een onderneming komen bijzondere aspecten aan de orde die vragen om bijzondere aandacht. De fusie of splitsing kan in verschillende vormen plaatsvinden. Door een aandelenfusie of -splitsing, door een bedrijfsfusie of -splitsing (overname activa/passiva) of door een juridische fusie of splitsing. Deze vormen verschillen sterk van elkaar en hebben ieder eigen regels en aandachtspunten waarbij het nauwgezet volgen van termijnen van groot belang is.

Groepsverhoudingen

Herstructurering binnen een groep van vennootschappen komt geregeld voor en vereist een adequaat overzicht van de gewenste structuur, de wijze waarop de herstructurering gerealiseerd kan worden, de (interne) besluitvormingsprocessen en de gevolgen van de door te voeren wijzigingen.

Bedrijfsontbinding en liquidatie

Ontbinding van de rechtspersoon gevolgd door liquidatie van het vermogen is een traject waarbij de nodige zorgvuldigheid is gemoeid, zeker indien er onvoldoende baten resteren om alle schuldeisers te voldoen. De wet geeft daarover maar beperkte regels, maar uit de jurisprudentie blijkt dat de nodige zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. De laatste jaren heeft de liquidatie van rechtspersonen en met name de turboliquidatie de bijzondere aandacht van de wetgever. De advocaten van team Corporate Advisory zijn thuis in deze materie en kunnen u hierin adviseren en begeleiden. Ook in de gevallen waarin u als schuldeiser wordt geconfronteerd met een schuldenaar die is ontbonden, kan Team Corporate Advisory u helpen om de kans op betaling van de vordering zo groot mogelijk te laten zijn.

Herstructurerings- en beëindigingstrajecten zijn over het algemeen complexe trajecten met een sterk juridisch karakter en moeten soms zelfs onder tijdsdruk worden gerealiseerd. Daarom is het van belang dat er een ervaren team achter en naast u staat dat u snel en adequaat kan begeleiden en adviseren in het realiseren van het gewenste doel.

De advocaten van Team Corporate Advisory hebben zelf specifieke ervaring op deze gebieden, maar werken indien nodig nauw samen met de teams Fusies & Overnames en/of Insolventie & Herstructurering zodat altijd de juiste kennis en ervaring aanwezig is.

Diensten

Ons team Corporate Advisory kan u bij tal van juridische vraagstukken van dienst zijn:

  • advies en begeleiding: over de mogelijkheden tot herstructurering of beëindiging van de onderneming;
  • controle: van de nieuwe structuur en de inrichting daarvan of de wijze van beëindiging;
  • signaleren.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een de advocaten van ons team Corporate Advisory.