Skip to main content

Eind juli keurde de Belgische ministerraad een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Doel is het huidige – complexe – vennootschapsrecht te hervormen om een modern en aantrekkelijk ondernemingsklimaat te creëren.

Op hoofdlijnen ziet het voorontwerp op vereenvoudiging en flexibilisering. Een aantal punten zijn alvast herkenbaar voor Nederlandse ondernemers en maken een stap over de grens weer wat eenvoudiger.

Zo houdt het voorstel de mogelijkheid in om eenhoofdig bestuur te benoemen en een duaal bestuursmodel (directie en raad van toezicht) in te richten. Ook is er oog voor de belangen van schuldeisers: bij de oprichting van een BV zal er geen sprake meer zijn van een wettelijk minimumkapitaal, maar wordt de eis van ’toereikend kapitaal’ gesteld. De vraag of vervolgens dividend uitgekeerd kan worden, zal steeds beantwoord moeten worden op basis van een dubbele test (balans- en liquiditeitstest).

België wil met dit voorstel ook op Europees vlak een aantrekkelijke vestigingsplaats worden. Het wetsvoorstel geeft buitenlandse vennootschappen de mogelijkheden een Belgische rechtsvorm te kiezen en Belgische ondernemingen kunnen opgericht worden in de vorm van een buitenlandse vennootschap. Ook voorziet het voorstel in een procedure voor internationale zetelverplaatsing.

Het voorstel gaat nu richting Raad van State. De verwachting is dat het nieuwe wetboek begin 2018 in werking zal treden.

Vragen over grensoverschrijdend ondernemen? Neem contact op met Helen Houben of een van de andere leden van onze Belgian Desk. Zij zijn u graag van dienst.

Augustus 2017