Skip to main content

In het najaar 2018 zullen naar verwachting de herziene Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (hierna: UAV-GC) worden uitgebracht. Een belangrijke pijler voor de actualisering van de UAV-GC is het claimbedrag van de opdrachtgevers aan banden te leggen.

In dit artikel zetten we alvast de belangrijkste onderwerpen voor u op een rij die mogelijk tot aanpassing van de UAV-GC zullen leiden.

Praktijk: formuleren van afwijkingen op de UAV-GC
Wie verwacht dat de hele UAV-GC op de schop gaat, komt bedrogen uit. De adviescommissie voor de herziening van de UAV-GC, is er namelijk van overtuigd dat de UAV-GC in de basis een evenwichtige set voorwaarden zijn. Het gaat echter mis bij de vele afwijkingen op de UAV-GC (veelal door opdrachtgever) en de onjuiste interpretaties die er in de praktijk aan wordt gegeven. De adviescommissie zal daarom voornamelijk de toelichtingen aanvullen en verduidelijken. Op deze manier hoopt zij het formuleren van afwijkingen te ontmoedigen.

Begrenzing aansprakelijkheid opdrachtnemer en verzekerbaarheid Opdrachtnemer
In de UAV-GC 2005 is nu slechts opgenomen dat na oplevering de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot 10% van de opdrachtsom met een minimum van 1,5 miljoen indien het berekende bedrag lager is dan 1.500.000 EURO (paragraaf 28 lid 3 UAV-GC). Een beperking van het totale bedrag waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, ontbreekt.

In de herziene UAV-GC zal een dergelijke beperking van aansprakelijkheid naar alle waarschijnlijkheid wel worden opgenomen. De oneindige verantwoording voor gevolgschade van ontwerp- en bouwfouten zal hiermee gaan verdwijnen. Over de wijze van het begrenzen van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zijn nog geen knopen doorgehakt. Het is echter niet de bedoeling om concrete bedragen te noemen.

Bodemaspecten /Informatieverschaffing opdrachtgever
Verrassingen in de bodem hebben de afgelopen jaren voor financiële tegenvallers gezorgd. Het voorstel ligt er nu dat de opdrachtgever concreet aangeeft welke informatie over de bodem juist is en door de opdrachtnemer kan worden gebruikt bij het opstellen van een inschrijving. Afwijkingen die tijdens de uitvoering worden geconstateerd, worden dan aangemerkt als meerwerk voor de opdrachtnemer.

De praktijk leert dat veelvuldig en in afwijking van de UAV-GC opdrachtgevers de aansprakelijkheid voor onjuiste informatie exonereren door bijvoorbeeld een voorbehoud te maken dat aan de verstrekte informatie geen rechten kunnen worden ontleend dan wel de informatie slechts ‘indicatief’ is. Over de status, hoeveelheid en volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie (en de juridische consequenties ervan) zal naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid komen in de herziene UAV-GC.

Hybride variant Basisovereenkomst
Een belangrijke (voorgestelde) wijziging is verder dat de Basisovereenkomst in meerdere delen kan worden geknipt zodat het mogelijk wordt sommige onderdelen meer dwingend voor te schrijven (technische details), daar waar voor andere onderdelen enkel functionele eisen worden voorgeschreven.

Tervisielegging UAV-GC 2018
De UAV-GC 2018 zal naar verwachting ieder moment ter visie worden gelegd. Indien u geïnformeerd wilt worden over de start van de tervisielegging kunt u zich hier inschrijven.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze advocaten van team Bouwrecht. Zij zijn u graag van dienst.

April 2018