Skip to main content

De overname van de aandelen in een bedrijf begint met het voeren van verkennende gesprekken. Daarbij is het uitwisselen van vertrouwelijke informatie onvermijdelijk. De koper van de aandelen zal bijvoorbeeld inzicht willen verkrijgen in de administratie en bedrijfsvoering van de over te nemen vennootschap. De verkoper aan de andere kant zal mogelijk ook informatie van de koper willen om zich een beeld te vormen bij de organisatie die de aandelen in handen krijgt. Het gaat daarbij vaak om zeer waardevolle en concurrentiegevoelige informatie.

De geheimhoudingsovereenkomst (meestal wordt de Engelse benaming “Non Disclosure Agreement” of “NDA” gebruikt) biedt partijen de mogelijkheid om in het kader van dit verkenningsproces vertrouwelijke informatie met elkaar uit te wisselen. In een NDA leggen partijen afspraken vast over de geheimhouding en het gebruik van de uitgewisselde informatie. Dit zijn belangrijke afspraken om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie niet uitlekt of in de handen van de concurrent belandt.

Soms wordt in een NDA een boeteclausule opgenomen voor het geval een partij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. De hoogte van de boete kunnen partijen onderling bepalen en hangt af van de belangen die spelen. Over het algemeen worden er hoge boetes opgenomen zodat de clausule een afschrikkende werking heeft. De rechter kan de boete wel matigen indien deze niet in verhouding staat tot de werkelijk geleden schade. Of het wenselijk is om een boeteclausule op te nemen in een NDA zal afhangen van de mate waarin partijen elkaar vertrouwen en de zekerheid die zij van elkaar wensen.

Een NDA is dus van wezenlijk belang om de geheimhouding van de ter beschikking gestelde informatie te waarborgen tijdens de verkennende gesprekken. Het is hierbij volledig aan partijen om te bepalen welke andere rechten en plichten zij in de NDA wensen op te nemen.

Meer informatie
Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een NDA of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons team Fusies & Overnames.

November 2019