Skip to main content

U bent als winnende inschrijver uit de bus gekomen op basis van een aanbestedingsprocedure. De nummer twee kan zich niet verenigen met deze gunningsbeslissing en start een kort geding tegen de aanbesteder. Wat moet u doen? Stil zitten, vertrouwen op de aanbesteder en hopen op een goed vonnis? Of moet u in de procedure tussenkomen of zich voegen aan de zijde van de aanbesteder?

Allereerst dient u zich de volgende twee vragen te stellen:

  • Heb ik belang bij de uitkomst van dit kort geding?
  • Kan ik relevante argumenten aanvoeren in dit kort geding?

Indien de antwoorden op deze beide vragen bevestigend door u worden beantwoord, adviseren wij u in actie te komen!

Verleden jaar heeft de Utrechtse voorzieningenrechter namelijk bevestigd, waarom het voor de winnende inschrijver onder deze omstandigheden aan te bevelen is om tussen te komen of te voegen.

In deze zaak heeft Vodafone tegen Kamer van Koophandel (hierna: “KvK”) een kort geding aanhangig gemaakt, omdat zij zich niet kan verenigen met de gunningsbeslissing. Duidelijk is dat de op dat moment winnende inschrijver (hierna: “X”) behoorlijk wordt geïnformeerd over dit kort geding. Zij besluit echter niet te interveniëren of voegen. De voorzieningenrechter volgt het bezwaar van Vodafone en verbiedt KvK de opdracht aan een ander dan Vodafone te gunnen. X is van oordeel dat het vonnis op een misslag berust en zij betrekt KvK op haar beurt in een kort geding. Vodafone intervenieert in deze procedure en stelt zich met KvK op het standpunt dat X in dit geval misbruik van procesrecht maakt door in kort geding een eerdere beslissing opnieuw ter discussie te stellen.

De Voorzieningenrechter volgt dit verweer van KvK en Vodafone. De Voorzieningenrechter stelt voorop dat het met het oog op een vlot verloop van de aanbesteding nodig is dat er snel en doeltreffend wordt geprocedeerd over de vraag of een gunningsbeslissing rechtsgeldig is. Dat brengt met zich dat indien binnen de daarvoor gestelde korte termijn door een inschrijver een kort geding aanhangig wordt gemaakt, andere inschrijvers die bij de uitkomst van dat kort geding belang hebben, zoveel mogelijk gebruik zullen moeten maken van de mogelijkheid tot tussenkomst en voeging, zodat in één ronde, rekening houdend met de standpunten en belangen van alle betrokkenen die bij de gunningsbeslissing belang hebben, kan worden beslist. Die mogelijkheid zonder goede grond niet benutten en vervolgens ín een afzonderlijke procedure een hernieuwde beoordeling van de rechter te vragen, past niet bij het karakter van het aanbestedingsrecht, aldus de Utrechtse voorzieningenrechter.

De slotsom is dat X wegens misbruik van procesrecht niet in haar vorderingen kan worden ontvangen.

Springend punt in deze zaak is dat X alle stellingen en standpunten die zij in kort geding aanvoerde, ook in het eerste, door Vodafone aanhangig gemaakte, kort geding had kunnen aanvoeren, als zij was tussengekomen of zich aan de zijde van de aanbesteder had gevoegd. Dat wordt haar procesrechtelijk, naar onze mening terecht, verweten. Het hiervoor geschetste uitgangspunt bevordert efficiënt en doelmatig procederen. En daarbij hebben aanbesteders alle belang met het oog op rechtszekerheid. Nodeloos dralen van inschrijvers mag er immers niet toe leiden dat aanbesteders in de knel komen met aflopende contracten.

Als inschrijver is de lering uit deze uitspraak dat het vertrouwen op het verweer van de aanbesteder in het kort geding, wat in de praktijk nog regelmatig voorkomt, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen, u duur kan komen te staan.

Twijfelt u erover of u in een kort geding moet tussenkomen/voegen of niet, neem dan contact met ons op. Boels Zanders is, indien gewenst, bereid u tegen een fixed fee bij te staan.

Februari 2016