Skip to main content

Vanwege de snelle verspreiding van het Corona virus in Nederland heeft het kabinet per 12 maart 2020 maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Één van deze maatregelen houdt in dat bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Corona virus. Zo dienen o.a. scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheid en sport- en fitnessclubs te sluiten tot en met maandag 6 april.

Bovenstaande maatregelen zijn in het licht van de actuele stand van zaken helaas noodzakelijk teneinde verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tegelijk roepen de maatregelen de vraag op wat eigenlijk de wettelijke grondslag is voor het mogen nemen van dergelijke ingrijpende maatregelen.

Instructiebrief Minister van Veiligheid en Justitie
In een (ongedateerde) brief heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport, de voorzitters van alle Veiligheidsregio’s in Nederland opdracht gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen in de betreffende regio af te gelasten. De voorzitters dienen hun bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Deze opdracht is – aldus de instructiebrief – gebaseerd op artikel 7 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en met inachtneming van artikel 39 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr).

Artikel 7 Wpg bepaalt – kort gezegd – dat bij een epidemie van een infectieziekte behorende tot groep A (waar het Corona virus sinds 28 januari 2020 toe behoort) of een dreiging daarvan, de Minister voor Medische Zorg en Sport leiding geeft aan de bestrijding en de voorzitter van de Veiligheidsregio kan opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen bedoeld in hoofdstuk V Wpg.

Artikel 39 lid 1 Wvr bepaalt dat in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de voorzitter van de Veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven aan o.a. artikelen 172 t/m 177 Gemeentewet (m.u.v. artikel 176 lid 3 – 6 Gemeentewet).

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s zijn in wezen dus nu aan zet. Zij dienen een noodverordening op te stellen om een en ander te bewerkstelligen. Een noodverordening wordt gebaseerd op artikel 176 Gemeentewet, en mag worden vastgesteld wanneer sprake is van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De noodverordening moet noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar.

Op dit moment (op 17 maart 2020) hebben nog niet alle Veiligheidsregio’s een noodverordening vastgesteld, althans, zijn nog niet alle noodverordeningen gepubliceerd. Een zoekopdracht op overheid.nl levert tot nog toe 4 noodverordeningen op (van Utrecht, Haaglanden, Twente en Gelderland-Zuid). Dat nog niet alle noodverordeningen voor de Veiligheidsregio’s vindbaar zijn, hoeft overigens nog niets te zeggen. Een noodverordening treedt al in werking voordat deze gepubliceerd is. Het kan dus best zo zijn dat er al een noodverordening van kracht is voor een bepaalde regio.

Inhoud noodverordening
Wat wordt nou geregeld in zo’n noodverordening? In de noodverordening van Veiligheidsregio Utrecht wordt onder meer bepaald dat:

  • Het verboden is openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren, te faciliteren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen;
  • Het verboden is om, óók als het gelijktijdig aantal aanwezigen kleiner is dan 100, o.a. een horecagelegenheid, sport- en fitnessclub, zwembaden, sporthallen, sportvelden, sauna’s, seksinrichtingen en coffeeshops open te houden

Bovenstaande verboden vervallen met ingang van 7 april 2020.

Men doet er overigens verstandig aan om zich te houden aan de noodverordening. Tegen een overtreding van een noodverordening kan namelijk niet alleen bestuursrechtelijk (met een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom), maar óók strafrechtelijk worden opgetreden. Overtreding is namelijk strafbaar gesteld krachtens artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Overtredingen kunnen worden bestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Meer informatie
Om ondernemingen en instellingen in deze roerige periode zo goed mogelijk te helpen, heeft Boels Zanders een corona-desk geopend. De Corona-desk is een telefonische advieslijn waar wij vragen van ondernemingen en instellingen beantwoorden. De Corona-desk is te bereiken via een apart telefoonnummer 088 – 30 40 200.

Daarnaast kunt u ook www.boelszanders.nl/coronavirus raadplegen waarop een Q&A (veelgestelde vragen en antwoorden) is opgenomen.

17 maart 2020