Skip to main content

Naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde het Financieele Dagblad recent dat het aantal failliet verklaarde bedrijven maar blijft dalen. Waar er in juli 205 bedrijven failliet werden verklaard, kwam het aantal faillissementen in augustus uit op 173. Het aantal faillissementen in augustus was daarmee het laagste aantal in 21 jaar.

Belangrijke oorzaak van het lage aantal faillissementen zijn de steunmaatregelen van de overheid om de gevolgen van de Coronacrisis te beperken. Eén van deze steunmaatregelen betreft het verlenen van uitstel van belastingbetalingen. Deze maatregel komt ook in de rechtspraak aan de orde. Centraal in dit blog staat de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 4 augustus 2020.

Een vordering van de Belastingdienst als steunvordering?

Zoals u wellicht wel weet is voor een faillissement vereist dat summierlijk blijkt van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

In de hiervoor aangehaalde rechtszaak vraagt een van de crediteuren van een onderneming het faillissement aan. Als steunvordering overlegt de crediteur een vordering van de Belastingdienst. Daartoe overlegt hij een verklaring van de Belastingdienst. Uit deze verklaring blijkt echter dat de vordering van de Belastingdienst niet als steunvordering kan dienen. Er zou geen sprake zijn van een invorderbare belastingaanslag, omdat er uitstel van betaling is gegeven op grond van de coronamaatregel tot belastinguitstel.

De onderneming erkent het feit dat zij geld aan de crediteur is verschuldigd, maar geeft daarbij aan dat zij geen middelen heeft om de vordering ineens te voldoen. Daarnaast betwistte de onderneming het bestaan van een steunvordering.

De rechtbank buigt zich over de kwestie of de onderneming is opgehouden met betalen en overweegt in lijn met vaste jurisprudentie dat voor een faillissementsaanvraag sprake moet zijn van (i) pluraliteit van schuldeisers en (ii) dat de schuldenaar niet meer betaalt.

Volgens de rechtbank is niet voldaan aan het pluraliteitsvereiste nu de vordering van de fiscus niet invorderbaar is en de hoogte van de vordering van de Belastingdienst niet bekend is. De rechtbank wijst het verzoek van de crediteur daarom af.

Kritische noot

Om de pluraliteit van schuldeisers aan te kunnen tonen hoeft de schuldeiser slechts over één steunvordering te beschikken. Het bestaan van deze steunvordering dient tijdens de faillissementszitting summierlijk te worden aangetoond. U kunt hierbij denken aan het overleggen van een document waaruit de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld blijkt. De Hoge Raad heeft over steunvorderingen van de Belastingdienst vaak een oordeel geveld. In de kern komt het erop neer dat de vordering van de Belastingdienst als steunvordering bij een faillissementsaanvraag mag dienen; óók als de Belastingdienst geen executiemaatregelen neemt.

Ondanks het feit dat de Belastingdienst in deze zaak de hoogte van haar vordering niet bekend heeft gemaakt, dient naar mijn mening de vordering van de Belastingdienst alsnog gekwalificeerd te worden als steunvordering. Op basis daarvan had de rechtbank het faillissement ook hebben moeten uitspreken. De Belastingdienst heeft in haar (schriftelijke) verklaring immers aangegeven dat er sprake is van een vordering die invorderbaar is. Zij laat invordering slechts achterwege omdat zij betalingsuitstel heeft verleend. Ofwel: zij neemt geen executiemaatregelen.

De afwijzing van de rechtbank op de faillissementsaanvraag vanwege het feit dat de vordering van de Belastingdienst niet invorderbaar is, valt niet te rijmen met de geldende jurisprudentie en de ter zake geldende feitelijke situatie. Ik ben benieuwd hoe de rechtspraak hier een vervolg aan geeft. Deze uitspraak betekent naar mijn mening in ieder geval niet dat er zomaar van uit mag worden gegaan dat belastingschulden geen doorslaggevende rol meer zullen spelen bij de aanvraag van een faillissement.

Meer informatie

Overweegt u zelf om het faillissement van een debiteur aan te vragen met behulp van een steunvordering van de fiscus, of heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met Mike Smeets of één van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

November 2020