Skip to main content

Op 17 januari 2017 is de Europese Bankbeslag Verordening in werking getreden. In een eerder artikel op onze website  hebben wij u reeds geïnformeerd over deze nieuwe verordening en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor een rechtsgeldig verzoek tot het leggen van een dergelijk Europees Bankbeslag. In dit artikel zullen wij kort ingaan op een aantal verschillen in de uitvoering van deze verordening in Nederland en in Duitsland.

Verschillende uitwerking in Nederland en in Duitsland
Elke Europese lidstaat heeft bij de invoering van een nieuwe Verordening vaak de vrijheid om in een nationale uitvoeringswet op bepaalde punten een eigen draai aan de uitvoering van de verordening te geven. Hierdoor kunnen verschillen in de uitwerking van een verordening ontstaan. Een aantal belangrijke verschillen in de uitvoering zetten wij voor u onder elkaar.

Nationale procesrechtelijke verschillen blijven bestaan: bij tenuitvoerlegging is Duitsland goedkoper en Nederland sneller.
In procesrechtelijke regelgeving waarin de verordening niet voorziet, is het nationale procesrecht toepasselijk. Inmiddels bestaande verschillen tussen beide landen blijven bestaan. Tenuitvoerlegging van het bankbeslag op grond van de verordening zal in Nederland sneller verlopen. Daarentegen zal tenuitvoerlegging van het bankbeslag in Duitsland goedkoper zijn.

Tevens kan men gebruik maken van extra (rechts)middelen die het andere land niet kent. Indien het bankbeslag in Duitsland ten uitvoer wordt gelegd kan men gebruik maken van de Vermögensauskunft: de schuldenaar dient onder ede een verklaring af te leggen omtrent zijn inkomen en vermogen. Het niet juist of onvolledig opgegeven van het vermogen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Het opvragen van rekeninggegevens schuldenaar duurt langer in Duitsland.
Op grond van de verordening wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om als schuldeiser het bank en/of rekeningnummer van een schuldenaar op te vragen, indien dit bij de schuldeiser niet bekend is. Het verzoek tot het leggen van een Europees bankbeslag wordt dan gecombineerd met een verzoek om informatie. Banken moeten hieraan gehoor geven. In Nederland zal alleen de deurwaarder bevoegd zijn deze informatie bij de banken op te vragen. Dit is een snelle en eenvoudige procedure. De procedure in Duitsland is een ingewikkeld en omslachtig traject via verschillende instanties. Indien snel gehandeld moet worden, omdat u vermoedt dat uw wederpartij zijn vermogen reeds aan het verplaatsen is, zal het de vraag zijn of het zin heeft in een dergelijk geval in Duitsland een Europees bankbeslag te leggen. De kans is namelijk aanwezig dat uw schuldenaar in de tijd dat u wacht op de bankinformatie zijn vermogen reeds verplaatst heeft.

Schade bij onrechtmatig beslag lijkt in Duitsland uitgebreider geregeld.
In de verordening zelf is geregeld dat de schuldeiser aansprakelijk is voor alle schade die de schuldenaar door het onrechtmatige beslag lijdt. In de Duitse uitvoeringsregelgeving wordt aan de schuldenaar daar bovenop nog extra bescherming geboden.

Conclusie
Tussen de Nederlandse en de Duitse uitvoering van de verordening bestaan enkele belangrijke verschillen. De belangrijkste hebben wij opgesomd. In de praktijk zal komend jaar blijken of deze ook echt bestaan en of tussen de uitvoering van de verordening door de Europese lidstaten nog meer (of nog andere) verschillen zullen ontstaan. Uiteraard zullen wij u hierover op de hoogte houden.

Heeft u nog vragen over uitwerking van de Europese Bankbeslag Verordening of over andere verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht? Neem dan contact op met ons Internationaal team.

 

Januari 2017