Skip to main content

Het nieuwe kabinet Rutte III is inmiddels beëdigd en kan aan de slag met de voorgenomen beleidsdoelstellingen. Begin oktober 2017 presenteerde de regeringspartijen bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie de plannen voor de komende vier jaar in het regeerakkoord 2017-2021, met specifiek aandacht voor de duurzaamheid in Nederland. Het akkoord heeft de titel ‘Vertrouwen in de toekomst‘ en de focus ligt onder meer op onderwijs, zorg, cultuur, de arbeidsmarkt en de verdere groei van de Nederlandse economie.

Food & Agri sector op de beleidsagenda
Een paragraaf in het akkoord is toegelegd op de duurzaamheid. De focus ligt met name op klimaat, mobiliteit, gaswinning, leefomgeving en landbouw, voedsel, natuur en dierenwelzijn. Vooral in de Food & Agri sector is het nieuwe kabinet voornemens te blijven investeren en innovatie en ontwikkelingen in deze sector te bevorderen en te verbeteren.

Het kabinet wilt het potentieel in de sector benutten en daarbij de focus leggen op ondernemerschap, innovatie, continuïteit van familiebedrijven, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. De sector zal daardoor de komende jaren veel in ontwikkeling zijn. Reden te meer om de belangrijkste beleidsdoelstellingen op een rijtje te zetten.

De doelstellingen in de Food & Agri sector zijn onderverdeeld in de volgende punten: Nationaal beleid, Inzet in de Europese Unie, Dierenwelzijn en Leefomgeving. In dit artikel worden de belangrijkste voorgenomen beleidswijzigingen kort samengevat.

Nationaal beleid
Het nationaal beleid erop gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Het bewerkstelligen van een efficiënte inkleding leidt er immers toe dat het speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen zo min mogelijk verschilt. Belangrijkste speerpunten zijn:

  • Voorkomen dat het niet tijdig voldoen aan EU-normen direct leidt tot hard ingrijpen. Voornemen is een gezamenlijk actieplan op te stellen voor de sector.
  • Het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt uitgevoerd. Dit programma bevat maatregelen voor duurzaam en doelmatig gebruik van stikstof en fosfaat in de Nederlandse landbouw.
  • Ook gaat het kabinet investeren in een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, waarmee zij ondersteund kunnen worden bij de overname van het familiebedrijf.
  • Om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te bevorderen wordt er 20 miljoen geïnvesteerd in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om de organisatie te versterken.
  • De Mededingingswet wordt aangepast, waardoor samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan.
  • Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen.

Inzet in de Europese Unie
Het kabinet zet in op de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De focus zal na hervorming liggen op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Daarnaast uit het kabinet het voornemen zich op Europees niveau sterk te maken voor de visserijbelangen.

Dierenwelzijn
Het belangrijkste aandachtspunt is het verminderen van het aantal stalbranden. Hiertoe gaat het kabinet in samenwerking met verzekeringsmaatschappijen en ketenkwaliteitssystemen afspraken maken over mogelijkheden tot voorkoming daarvan.

Leefomgeving
De kwaliteit van de leefomgeving heeft prioriteit, het traject van de Omgevingswet wordt voortgezet. Vooruitlopend op de invoeringswet komt het kabinet met een eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hierin worden de kaders uiteen gezet voor de bescherming van de nationale belangen. Tot slot zal de focus worden toegespitst op de kwaliteit van het oppervlakte- en drinkwater en bescherming van de open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe.

De genoemde beleidsvoornemens zijn nog niet definitief. Wij volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet en zodra meer bekend wordt, zullen wij hier nader over informeren.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

November 2017