Skip to main content

Eerder dit jaar schreven wij al een blog over het Time-Out Arrangement (TOA-krediet). Het TOA-krediet is een (tijdelijke) steunmaatregel die bedrijven ondersteunt bij een reorganisatie onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Onderdeel van het TOA: het TOA-krediet

Het TOA-krediet omvat een kredietfaciliteit voor mkb-bedrijven. Eerder werd al bekend dat het kabinet in totaal EUR 200 miljoen vrijmaakt voor het TOA-krediet. Het doel van het TOA-krediet is om WHOA-geherstructureerde bedrijven van extra liquiditeit te voorzien om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de herstart van de bedrijfsactiviteiten.

Toen het TOA-krediet op 21 januari 2021 in het leven werd geroepen, was het nog niet geheel duidelijk hoe aan deze regeling vorm gegeven zou worden. Bij brief van brief van 21 mei 2021 aan de Tweede Kamer heeft Bas van ’t Wout, Minister van Economische zaken en Klimaat, meer inzicht verschaft over de invulling van het TOA-krediet.

 

Invulling TOA-krediet

Uit de brief van 21 mei 2021 blijkt dat mkb-bedrijven vanaf 1 juni 2021 voor de duur van drie jaar een aanvraag kunnen indienen voor een TOA-krediet bij Stichting Qredits. De hoogte van een TOA-krediet zal maximaal EUR 100.000,- bedragen.

Een TOA-krediet kan worden aangevraagd vanaf het moment dat een WHOA-procedure wordt opgestart (na deponering startverklaring ter griffie), maar zal pas worden toegekend nadat het WHOA-akkoord is gehomologeerd. Het succesvol doorlopen van het WHOA-traject is dus noodzakelijk voor de verkrijging van een TOA-krediet.

Qredits

Stichting Qredits zal een aanvraag voor een TOA-krediet beoordelen en een screening doen van hoe het bedrijf er financieel en qua toekomstperspectief voor staat. Voor verkrijging van een TOA-krediet is een WHOA-akkoord, een herstructureringsplan en inzage in de privé-situatie van de bestuurder (middels IB aangifte of privé begroting) benodigd.

Het TOA-krediet is een geldlening die kan worden aangewend als werkkapitaal of (maximaal 30%) achtergesteld vermogen. De lening zal een maximale looptijd hebben van 6 jaar. Over de lening wordt een rente gerekend van 2,5% voor het werkkapitaal en 5,25% voor het achtergesteld vermogen. Ondernemers die het krediet ontvangen, krijgen ook van Qredits 12 maanden gratis coaching om hun bedrijf weer goed op de rails te krijgen.

Verder kan een TOA-krediet ook aangevraagd worden voor de kosten die gemoeid zijn met het doorlopen van een WHOA-procedure. Zo kan een maximumbedrag van EUR 35.000,- aan TOA-krediet worden verstrekt voor kosten zoals verplichte procesvertegenwoordiging, griffierechten en inhuur van een herstructureringsdeskundige.

 

Tot slot

De mogelijkheid om een TOA-krediet te verkrijgen na het doorlopen van een WHOA-traject is een goede ontwikkeling om de liquiditeitspositie na de herstructurering te verbeteren. De kosten van het WHOA-traject kunnen er (deels) mee gedekt worden en het krediet kan worden gebruikt om uitgaven en investeringen te doen ten behoeve van de herstart van de bedrijfsactiviteiten.

Tot op heden hebben slechts enkele mkb-bedrijven succesvol een WHOA-akkoord aangeboden aan schuldeisers. Er zijn daardoor dus niet veel bedrijven die op dit moment gebruik kunnen maken van het TOA-krediet. Wellicht dat er de komende tijd meer bedrijven een beroep doen op de WHOA en daarmee ook in aanmerking komen voor de aanvraag van het TOA-krediet. Het vooruitzicht van het TOA-krediet kan in de kern gezonde mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer verkeren helpen de financiële problemen te boven te komen.

Heeft u vragen over het TOA-krediet of de WHOA, neem dan contract op met Robbert van Roij, Merel Lentjes of een van onze andere leden van het team Insolventie en Herstructurering van Boels Zanders Advocaten.

 

 

juni 2021