Skip to main content

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA maakt het mogelijk om ondernemingen die nog levensvatbaar zijn maar op randje faillissement balanceren, financieel te herstructureren. Tevens kan de WHOA gebruikt worden om een verlieslatende onderneming die niet levensvatbaar is te beëindigen. De herstructurering via de WHOA geschiedt door een onderhands akkoord aan de schuldeisers en/of aandeelhouders aan te bieden. De rechter kan het akkoord homologeren oftewel goedkeuren, waardoor ook de schuldeisers en/of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden.

Nieuwe (tijdelijke) steunmaatregel: het Time-out arrangement (TOA)

De WHOA kan volgens het kabinet voor ondernemers een ingewikkelde en vrij technische wet zijn, die niet alle knelpunten wegneemt die ondernemers tegenkomen bij het tijdelijk stilleggen of definitief stoppen van hun bedrijf. Daarom worden ondernemers die via WHOA hun bedrijf willen reorganiseren binnenkort (tijdelijk) ondersteund door het Time-out arrangement (TOA). Het TOA bestaat uit meerdere elementen en is onderdeel van het programma ‘zwaar weer’ van de Kamer van Koophandel, waarmee ondernemers in moeilijkheden praktisch worden ondersteund.

Met gebruikmaking van het TOA kunnen ondernemers allereerst de bedrijfsactiviteiten tijdelijk stilgeleggen en een soort time-out krijgen. Dit kan leiden tot besparing of uitstel van de vaste lasten, wat de liquiditeit ten goede komt indien er structureel verlies wordt geleden. Een ander toekomstig element van het TOA dat door het kabinet bij brief van 21 januari 2021 is aangekondigd, is het TOA-krediet. Dit is een kredietfaciliteit voor ondernemers, die gedurende looptijd van de steunmaatregel aangewend zal kunnen worden bij het doorlopen van het WHOA-traject. Het idee is dat het voor ondernemers in zwaar weer met deze lening minder bezwaarlijk zal zijn om voor een WHOA-structurering te kiezen. Het TOA-krediet zal worden vertrekt als achtergestelde lening en aanvragen zullen worden beoordeeld door onafhankelijke kredietverstrekker Qredits. Gemiddeld zal het kredieten betreffen tussen € 75.000 tot € 100.000, met een middellange looptijd (tot ongeveer 10 jaar) en een lagere rente dan marktconform. Het kabinet stelt hiervoor in totaal € 200 miljoen ter beschikking. 

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag voor het Time-out arrangement te doen en hoe de regeling er concreet uit zal gaan zien is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de mogelijkheid van een aanvraag van de voorzieningen onder het TOA nauw zal samenhangen met de voorwaarden van de WHOA. Zo zal het TOA zodanig worden vormgegeven, dat alleen bedrijven in het mkb die met een WHOA-akkoord financieel gezond kunnen worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien hiervoor in aanmerking komen.

Tot slot

Het tijdelijk stilleggen van de bedrijfsactiviteiten en de verstrekking van een lening om het WHOA-traject in te gaan, kunnen nuttig zijn om ondernemers van levensvatbare bedrijven te stimuleren tot herstructurering. Het succes van het Time-out arrangement zal echter afhangen van de nadere uitwerking ervan die nog noodzakelijk is. Zodra er meer bekend is over het TOA zullen wij u met een nieuwe blog op onze website informeren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Robbert van Roij, Merel Lentjes of een van onze andere leden van het team Insolventie en Herstructurering van Boels Zanders Advocaten. 

Maart 2021