Skip to main content

In ons nieuwsbericht gaven we al aan dat de Veegwet tot wet is aangenomen door de Eerste kamer. In dit artikel worden enkele highlights die de Veegwet met zich brengt opgesomd:

Governance

 • Een vereniging van eigenaars kwalificeert niet als verbonden onderneming;
 • Storten van aandelenkapitaal mag enkel bij oprichting;
 • De winst van een met de TI verbonden onderneming komt de aandeelhouders ten goede. Dit was al bepaald in artikel 21b Woningwet. Nu wordt daaraan het volgende toegevoegd. Van artikel 2:201 (gelijkheid van aandeelhouders) en 2:216 BW (winstuitkering) mag niet ten nadele van de TI worden afgeweken;
 • WSW kan inmiddels wél een pand- en/of hypotheekrecht vestigen op niet-DAEB. Dit is geregeld in het nieuwe lid 4 van artikel 21d Woningwet. Aan dit pand-/hypotheekrecht op niet-DAEB is wel een eis verbonden, namelijk dat sprake is van financiële problemen. Bovendien moeten deze financiële problemen gevolgen hebben voor het voortzetten van DAEB-werkzaamheden;
 • Bij een TI die een vereniging is, geldt een nieuwe eis voor (a) de benoeming van bestuurders en (b) het nemen van bestuursbesluiten die goedkeuring van de RvC behoeven. De algemene vergadering dient in de gelegenheid te worden gesteld schriftelijk advies uit te brengen. Volgt de RvC dit advies niet, dan moet dit gemotiveerd worden medegedeeld aan de algemene vergadering. Dit recht van de algemene vergadering dient te worden opgenomen in de statuten en reglementen van de TI die gekozen heeft voor een verenigingsvorm;
 • Een verduidelijking van de onverenigbaarheden van het bestuurslidmaatschap met andere functies (artikel 25 Woningwet);
 • Aanpassingen van het bindende voordrachtsrecht voor commissarissen, zoals opgenomen in artikel 30 lid 9 Woningwet;
 • De RvC kan te allen tijde de aan de accountant verstrekte opdracht intrekken;
 • Wijziging van de bepaling over fusie.
 • De TI dient haar statuten uiterlijk voor 1 januari 2019 in overeenstemming met de gewijzigde Woningwet (nieuw artikel 134 Woningwet) te brengen;

Werkzaamheden

Het gebied van de volkshuisvesting wordt uitgebreid door:

 • de werkzaamheden onder onderdelen a tot en met h (behoudens onderdeel c) mede uit te breiden naar die van de met de TI verbonden ondernemingen;
 • nieuw onderdeel j:
  “verlenen van diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering of administratie, waaronder mede begrepen het toewijzen van woongelegenheden en aanhorigheden, van haar verbonden ondernemingen of toegelaten instellingen en met hen verbonden ondernemingen.”
 • Niet onderdeel k:
  “verlenen van diensten ten behoeve van de administratie van huurdersorganisaties of bewonerscommissie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f respectievelijk g, van de Wet op het overleg huurder verhuurder.”

Aan de DAEB-activiteiten worden er twee toegevoegd, namelijk:

 • “h. de werkzaamheden, genoemd in het bepaalde bij en krachtens artikel 45, tweede lid, onderdeel j, en zesde lid , voor zover zij worden verricht ten behoeve van andere toegelaten instellingen en noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het verrichten van de werkzaamheden, genoemd en bedoeld in de onderdelen a tot en met f, en
 • i. de werkzaamheden, genoemd in het bepaalde bij en krachtens artikel 45, tweede lid, onderdeel k, en zesde lid.”.

Mocht u vragen hebben over de veranderingen die de Veegwet meebrengt voor uw woningcorporatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

 

Februari 2017