Skip to main content

De Hoge Raad heeft op 3 februari 2017 arrest (ECLI:NL:HR:2017:161) gewezen in een cassatieprocedure tegen een uitspraak van het Hof Den Bosch over een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden.

Het periodiek verrekenbeding in deze kwestie verplichtte partijen om jaarlijks te verrekenen hetgeen van het inkomen was overgespaard na aftrek van de kosten van de huishouding. Zoals in de meeste gevallen was aan dat verrekenbeding tijdens het huwelijk geen uitvoering gegeven. Bij echtscheiding werd daarom een beroep gedaan op artikel 1:141 BW waarin (samengevat) is bepaald dat indien verrekening tijdens huwelijk achterwege is gebleven, bij echtscheiding, behoudens tegenbewijs, moet worden verrekend op basis van het dan aanwezige totale saldo van het vermogen. Om dat te vergemakkelijken heeft de wetgever een bewijsvermoeden in de wet opgenomen: in beginsel wordt vermoed dat het totale aanwezige vermogen op de peildatum is gevormd uit overgespaard inkomen dat verrekend moet worden. De echtgenoot die stelt dat een deel van dat vermogen niet in de verrekening moet worden betrokken omdat het bijvoorbeeld voorhuwelijks vermogen betrof of krachtens erfrecht of schenking is verkregen, zal dat moeten aantonen.

In de door de Hoge Raad gecasseerde zaak had het Hof Den Bosch de bewijslast bij de verkeerde partij neergelegd. De man had zich op het standpunt gesteld dat de waarde van de woning moest worden verrekend, stellende dat aflossingen op de hypotheek en verbouwingen die hadden plaatsgevonden waren betaald met overgespaard inkomen. Omdat de vrouw dat had betwist, vond het Hof dat de bewijslast daarvan op de man rustte. Het Hof oordeelde dat de man dat niet voldoende aannemelijk had kunnen maken, en wees daarom dat deel van de vordering van de man af. De Hoge Raad vernietigt die uitspraak. De vrouw had op basis van het wettelijk bewijsvermoeden het tegendeel moeten aantonen. De Hoge Raad verwijst de zaak voor verdere afdoening naar een ander gerechtshof.

Deze uitspraak onderstreept maar weer eens het belang van het volgen van de juiste stappen bij afwikkeling van huwelijkse voorwaarden waarin een verrekenbeding is opgenomen. Het team familierecht van Boels Zanders staat klaar om u hierover accuraat te adviseren.

 

16 februari 2017