Skip to main content

Tijdens huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken dienen naar Nederlands recht te worden verevend in geval van echtscheiding, ongeacht het geldende huwelijksvermogensregime, mits daarop Nederlands recht van toepassing is.

Het doel van de Wvps (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) is om ex-echtgenoten de oudedagsvoorzieningen die zij tijdens hun huwelijk door gezamenlijke inspanning hebben opgebouwd, te laten delen, zodat ieder van hen na pensionering een met die opbouw corresponderend inkomen wordt verschaft.

Ook in het buitenland opgebouwd pensioen moet worden verevend; artikel 1 lid 8 Wvps bepaalt:

“Indien op het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten Nederlands recht van toepassing is, is de wet voorts van toepassing op pensioenen ingevolge een buitenlandse pensioenregeling die niet is een pensioenregeling als bedoeld in het vierde, vijfde of zesde lid met dien verstande dat een recht op uitbetaling als bedoeld in artikel 2 slechts bestaat jegens de andere echtgenoot.”

Voor de toepassing van de Wvps dient een buitenlandse pensioenregeling die gelijkwaardig is aan een Nederlandse pensioenregeling zoveel mogelijk op dezelfde wijze te worden behandeld. Beslissend daarbij is of de buitenlandse pensioenregeling in de context van het maatschappelijke leven in het desbetreffende land een functie vervult die in voldoende mate overeenstemt met de functie van de Nederlandse pensioenregelingen waarop de Wvps van toepassing is, te weten: oudedagsvoorziening. De buitenlandse pensioenregeling hoeft dus niet in alle opzichten te voldoen aan de eisen, voortvloeiend uit de in artikel 1 leden 4-6 Wvps genoemde wettelijke regelingen. Daarom dient ook het pensioen ingevolge het 401-(k) plan te worden verevend.

Heeft u vragen over pensioen in het kader van echtscheiding? Ons team familierecht adviseert u graag.