Skip to main content

Dit jaar viel Prinsjesdag op dinsdag 15 september. Gedurende deze dag is de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2021 gepresenteerd. Voor het Ministerie van Landbouw, Natuurlijk en Voedselkwaliteit (Ministerie LNV) is ruim 2 miljard beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft het Ministerie LNV inzichtelijk gemaakt hoe de begroting in 2021 zal worden besteed.

“Duidelijkheid en houvast voor boeren, tuinders en vissers.” Dat is waar het Ministerie LNV op aanstuurt in de begroting voor 2021. Met een verdubbeling van de begroting ten opzichte van vorig 2020 wil het huidige kabinet dit mogelijk maken.

Hoofdlijnen begroting 2021

Een van de hoofdlijnen in de begroting is de inzet op duurzaamheid. Het Ministerie LNV onderzoekt de mogelijkheden naar financiering van de verduurzamingsomslag naar kringlooplandbouw. Daarnaast zal ook de verduurzaming van de veehouderij verder ondersteund worden in de vorm van een subsidieverstrekking, het wegnemen van juridische belemmeringen en het maken van afspraken met bedrijven in de voedselketen over het vergroten van de afzetmarkt voor duurzame producten. Ook bij de uitwerking van Europese programma’s zoals de ‘Green Deal’ en de ‘Farm-to-fork-strategie’ spant Nederland zich extra in voor de verduurzaming van de voedselketen.

Eind 2020 wordt ook de Nationale Eiwitstrategie gelanceerd. Nederland wil meer eiwitrijke gewassen telen, nieuwe eiwitbronnen ontwikkelen en eiwitten verkrijgen uit nevenstromen (bijvoorbeeld uit keukenafval) om zo de zelfvoorzieningsgraad van plantaardige eiwitten en de duurzame consumptie te bevorderen. In 2021 zal deze strategie daadwerkelijk in uitvoering komen.

Het Ministerie LNV streeft er daarnaast naar de structurele aanpak van de stikstofproblematiek begin 2021 wettelijk te verankeren. De doelstelling voor stikstofreductie zal daarin als resultaatverplichting opgenomen worden én er wordt onderzoek gedaan naar een vrijstelling voor de bouw met als doel de toestemmingsverlening voor bouwactiviteiten tijdens de bouwfase te vereenvoudigen.

In de begroting voor 2021 is in het bijzonder oog voor de toenemende concurrentie op de wereldmarkt en de onzekere tijd waarin we leven door de Corona-crisis. Daarbij zet het Ministerie LNV onder meer in op het versterken van het agrarisch ondernemerschap. In de LNV ondernemerschapsagenda wordt hieraan in vier pijlers uitvoering gegeven: het stimuleren van ondernemerschap, het belonen van publieke diensten, het versterken van de marktmacht van boeren en het bevorderen van een gelijker speelveld. Zo zal er in het najaar van 2020 een wetsvoorstel gepresenteerd worden om oneerlijke handelspraktijken te verbieden en zal de Autoriteit Consument & Markt een monitor lanceren die inzichtelijk maakt hoe de prijsvorming van een aantal producten zich in de voedselketen ontwikkelt en wat eventuele knelpunten zijn. De boer moet uiteindelijk een eerlijkere en redelijkere prijs gaan krijgen voor zijn voedsel.

Daarnaast probeert het ministerie LNV ook de gevolgen van de Brexit zo veel mogelijk te beperken door extra geld uit te trekken voor de visserij en de handel in voedingsproducten.

Tot slot krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een grotere rol in het beschermen van de reputatie van de voedingsmiddelenindustrie. Zo worden onder andere extra middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de permanente toezicht in de slachthuizen.

Meer informatie

Wij volgen de juridische ontwikkelingen in de sector op de voet en zodra meer bekend is over concrete maatregelen, zullen wij hierover berichten.

Wilt u weten wat de voorgenomen plannen van de Ministerie voor u betekenen en wat voor (juridische) consequenties dit heeft? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het team Food & Agri. Zij kunnen u meer vertellen over de juridische ontwikkelingen op dit gebied en over de ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie in meer algemene zin.

September 2020