Skip to main content

Wat de exacte gevolgen zullen zijn van een Brexit op IE-rechten, en in het bijzonder merk- en modelrechten die ook betrekking hebben op het VK, is nog niet bekend. Alles hangt af van het feit of partijen er in zullen slagen een akkoord te vinden en wat de voorwaarden van een dergelijk akkoord zullen zijn.

De Britse overheid heeft in ieder geval wel al bevestigd dat zij zich in wil zetten voor een soepele overgang.

Hieronder volgen tien belangrijke punten waarvan u zich bewust moet zijn:

1. Als u eigenaar bent van een geregistreerd EU-merk (“EUTM”) of een internationale TM die de EU aanduidt, wordt u automatisch eigenaar van een vergelijkbaar in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd handelsmerk.  Er hoeven geen formulieren te worden ingevuld en er hoeven geen kosten te worden betaald om de registratie te verkrijgen. Het vergelijkbare in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde merk heeft dezelfde datum van indiening en een eventuele aanspraak op voorrang van de EUTM.

2. Als u in het bezit bent van een aanvraag voor een geregistreerde EU TM (of een internationale TM die de EU aanduidt) dan heeft u een termijn van 9 maanden om een aanvraag voor een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd merk in te dienen, waarbij u de eerdere indieningsdatum en een eventuele voorrangsclaim van de overeenkomstige EU TM-aanvraag kunt claimen. De standaardtarieven van de UKIPO zullen moeten worden betaald.

3. Na de Brexit kunnen de houders van rechten in het Verenigd Koninkrijk (bv. een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd TM) er niet op vertrouwen dat zij zich tegen een EUTM-aanvraag of -registratie zullen kunnen verzetten of deze ongeldig kunnen maken.

4. Als u eigenaar bent van een ingeschreven Gemeenschapsmodel of een internationale modelregistratie (ingediend via het Haagse systeem en waarin de EU wordt aangewezen), wordt u automatisch eigenaar van een vergelijkbaar in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd model. Er hoeven geen formulieren te worden ingevuld en er hoeven geen kosten te worden betaald om de registratie te verkrijgen. Het in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde model heeft dezelfde datum van indiening en een eventuele aanspraak op voorrang als de RCD.

5. Als u in het bezit bent van een in behandeling zijnde aanvraag voor een RCD heeft u een termijn van 9 maanden om een aanvraag voor een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd model in te dienen, waarbij u aanspraak kunt maken op de eerdere indieningsdatum en een eventuele aanspraak op voorrang van het desbetreffende RCD.  De standaard aanvraagkosten van de UKIPO zullen moeten worden betaald.

6. Na Brexit zullen bedrijven in het Verenigd Koninkrijk niet langer profiteren van de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelbescherming van de EU voor hun modellen. De Britse regering heeft echter aangekondigd dat als een bedrijf voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk voortbrengselen op de markt brengt die naar het model in het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt, het in het Verenigd Koninkrijk niet-geregistreerde modelbescherming zal krijgen die qua reikwijdte gelijkwaardig is aan een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel (behalve dat de beschermingsomvang alleen het Verenigd Koninkrijk zal bestrijken).

7. De meeste Britse auteurswetten zullen door Brexit onverlet worden gelaten, aangezien zij zijn gebaseerd op internationale verdragen (bv. de Conventie van Bern en de Conventie van Rome). Let wel; sommige grensoverschrijdende regelingen zullen niet langer van toepassing zijn (denk bv. de grensoverschrijdende toegang online-inhoud voor Britse abonnees die tijdelijk in een EU-lidstaat verblijven).

8. Britse bedrijven zullen niet langer profiteren van de bescherming van databankrechten in de EU. Zij zullen echter nog steeds in aanmerking kunnen komen voor bescherming van het databankenrecht in het VK.

9. Brexit zal geen gevolgen hebben voor Britse en Europese octrooien (en lopende octrooiaanvragen), aangezien het Europese octrooisysteem losstaat van de Europese Unie. Het gaat uit van een internationaal verdrag dat, buiten de EU om, tussen de deelnemende landen is gesloten. Ook landen als IJsland, Turkije en Noorwegen maken deel uit van dit systeem. Het is daarom niet relevant of een land wel of niet lid is van de EU. Een Europese octrooiaanvraag wordt getoetst door het Europees Octrooi Bureau. Als een aanvraag hier wordt goedgekeurd en verleend, valt het verleende octrooi vervolgens uiteen in een bundel nationale octrooien. Zo ook voor het Verenigd Koninkrijk. Als de Brexit een feit is, blijft het Britse deel van uw Europese octrooi gewoon bestaan.

10. Als een product met een geregistreerd merk voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk in de handel wordt gebracht met toestemming van de merkhouder, dan zijn de rechten van de merkhouder daarmee niet uitgeput als dat product vervolgens in de EU (bv. Frankrijk) in de handel wordt gebracht. Degene die het product in Frankrijk in de handel brengt, loopt het risico in Frankrijk voor de rechter te worden gedaagd wegens merkinbreuk door de merkhouder, indien hij er niet mee heeft ingestemd dat het product in Frankrijk wordt verkocht.

Voorbereiden op de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk heeft via het Bureau voor Intellectuele Eigendom van het VK (afgekort ‘UKIPO’) al een gids gepubliceerd met informatie over de toekomst van IE na de Brexit. Voor de laatste informatie verwijzen wij u dan ook graag door naar deze gids.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Bekijk dan onze brexit-pagina.