Skip to main content

De school heeft een zelfstandige informatieplicht aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder. De school is daarom niet als bij wijze van automatisme gebonden aan een rechterlijke uitspraak over de informatievoorziening tussen de ouders.

Informatieplichten van ouders en school
Als slechts één van de ouders is belast met het ouderlijk gezag, moet deze op grond van artikel 1:377b BW de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Los hiervan heeft de school op grond van artikel 1:377c BW een zelfstandige informatieplicht aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder.

Op verzoek ouder zonder het ouderlijk gezag
De zelfstandige informatieplicht van de school houdt in dat wanneer de ouder zonder het ouderlijk gezag daarom vraagt, de school belangrijke feiten en omstandigheden die te maken hebben met de verzorging en opvoeding van het kind moet verstrekken. Hierbij moet worden gedacht aan de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op school.

Uitzonderingen informatieplicht school
De school hoeft echter geen informatie te geven aan de ouder zonder het ouderlijk gezag als:

  • de school deze informatie ook niet op dezelfde manier zou verstrekken aan de ouder met het ouderlijk gezag, dan wel
  • het belang van het kind zich daartegen verzet

Als de school de gevraagde informatie weigert te geven, moet zij die weigering deugdelijk motiveren aan de hand van deze wettelijke uitzonderingsmogelijkheden.

Casus

Beperkte informatieregeling tussen de ouders
In een zaak voor de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs heeft de school het informatieverzoek van vader zonder het ouderlijk gezag afgewezen. De school beroept zich op een recente uitspraak van de rechtbank waarin aan vader de omgang met de kinderen wordt ontzegd en moeder de volgende informatieregeling krijgt opgelegd: vader vier keer per jaar per e-mail informeren over de schoolvorderingen van zijn kinderen en hun gezondheid, zonder dat zij daarbij stukken of foto’s hoeft te verstrekken. Moeder hoeft vader ook niet te laten weten op welke school de kinderen zitten. Deze beperkingen zijn overeenkomstig de wens van de kinderen en de rechtbank acht deze noodzakelijk om zoveel mogelijk rust voor de kinderen te creëren.

School moet eigen afweging maken
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs overweegt dat de school niet is gebonden aan de uitspraak van de rechtbank, aangezien de school geen partij was in de rechtszaak tussen de ouders en de rechtszaak ook niet handelde over de informatievoorziening van school aan vader. De enkele verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank is daarom onvoldoende motivering voor de weigering van de school om vader te informeren. De school moet de weigering motiveren op basis van een eigen afweging van de omstandigheden van het concrete geval. Bij die belangenafweging kan de uitspraak van de rechtbank weliswaar een rol spelen, maar niet de enige en allesbepalende factor zijn. Dat moeder niet hoeft te vertellen op welke school de kinderen zitten, betekent niet dat de school geen informatie aan de vader mag geven.

Conclusie
Wanneer een ouder zonder het ouderlijk gezag zich tot de school wendt met een verzoek om informatie over zijn kind, zal de school haar beslissing steeds moeten baseren op een eigen afweging op grond van artikel 1:377c BW. Een weigering om de gevraagde informatie te geven kan een school niet slechts baseren op een rechterlijke uitspraak in een geschil tussen de ouders over de omgang en de informatieregeling. De school zal zelf de concrete belangafweging moeten maken en motiveren, waarbij de rechterlijke uitspraak een van de te wegen feiten en omstandigheden kan zijn.

Vragen?
Wilt u meer weten over de rechten en plichten van school ten aanzien van (gescheiden) ouders? Neem dan contact op met Nicole Niessen van ons team Onderwijs.

Juni 2018