Onderwijsinstellingen aanbestedingsplichtig

Onderwijsinstellingen die met publiek geld worden bekostigd zijn “publiekrechtelijke instellingen” in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (“Aw 2012”) en daarom aanbestedende diensten. Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken zijn zij gebonden aan de procedurele verplichtingen uit deze wet. Dit geldt voor iedere inkoop: van de aanschaf van kantoorartikelen tot de realisatie van onderwijshuisvesting. De geraamde waarde van een opdracht bepaalt (mede) de omvang van de verplichtingen.

Inrichten aanbesteding

Bij een geraamde waarde onder de geldende “drempelwaarden”, dient een aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een keuze voor een proportionele procedure te maken. Dit kan bijvoorbeeld een (meervoudig) onderhandse aanbesteding of een “nationale” openbare of niet-openbare aanbesteding zijn. Indien de geraamde waarde de drempelwaarde echter overschrijdt, dient één van de Europese aanbestedingsprocedures uit de Aw 2012 gevolgd te worden. Daaraan zijn in de regel meer verplichtingen verbonden.

Met name kleinere onderwijsinstellingen kunnen baat hebben bij de mogelijkheden die de Aw 2012 biedt voor gezamenlijke inkoop en aanbesteding. Zo kunnen “kwantumvoordelen” worden bereikt die gunstig kunnen zijn voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers. Wel moet ervoor worden gewaakt dat opdrachten niet onnodig worden samengevoegd. Bovendien is het uitgangspunt dat, daar waar samenvoeging wel mogelijk is, de opdracht wordt opgedeeld in “percelen”. Zo houden meerdere inschrijvers een kans op gunning van een deel van de opdracht.

Het inrichten van een aanbesteding is altijd maatwerk. Vragen die de aanbestedende dienst in een vroeg stadium dient te stellen, zijn onder meer:

  • Wat is de daadwerkelijke inkoopbehoefte?
  • Wordt een gezamenlijke aanbesteding gehouden of niet?
  • Wat is de geraamde waarde van de opdracht en welke procedure kan of moet gevolgd worden?
  • Is de geformuleerde uitvraag beschikbaar in de markt, zodat voldoende inschrijvingen te verwachten zijn?
  • Zijn de aanbestedingsvoorwaarden en de eisen aan de opdracht voldoende transparant en ondubbelzinnig?

Aanbestedingsgeschillen

Wanneer deze en andere keuzes zijn gemaakt en de aanbestedingsprocedure is gestart, is het – ook na een goede voorbereiding – mogelijk dat inschrijvers op enig moment bezwaar maken tegen het verloop daarvan. Dit zal veelal voorkomen gedurende de looptijd van de “stand still”-termijn die ingaat nadat de gunningsbeslissing is verzonden. Door bezwaar te maken kan (bijvoorbeeld) de als tweede geëindigde inschrijver proberen alsnog de opdracht binnen te halen.

Bezwaar in aanbestedingsgeschillen wordt gemaakt door het aanhangig maken van een kort geding bij de bevoegde voorzieningenrechter. Dit is een civiele procedure. Naast het starten van een kort geding kan een ontevreden (potentiële) inschrijver ook een klachtenprocedure starten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze commissie geeft niet-bindende adviezen. Partijen kunnen echter overeenkomen dat de uitkomst van het advies zal worden gevolgd.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met zowel aanbestedings-kort geding procedures als klachtenprocedures bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en zijn u daarbij graag van dienst.

Inkoop en commerciële contracten

Wij hebben verder specialistische kennis op het gebied van commerciële contracten uiteenlopend van handelscontracten (zoals inkoop, verkoop, distributie, agentuur) tot contracten voor complexe samenwerkingsverbanden. Onze advocaten ondersteunen onze cliënten bij de totstandkoming en uitvoering van deze commerciële contracten, zowel nationaal als internationaal. Hierbij hebben wij een pragmatische instelling.

Onze diensten

Wij kunnen onderwijsinstellingen volledig ontzorgen in het aanbestedingstraject: deskundig, praktisch en oplossingsgericht. Onze aanbestedingsadvocaten bieden ondersteuning bij alle juridische aspecten die voor de aanbestedende dienst van belang zijn. Of het nu gaat om het opstellen of screenen van aanbestedingsdocumenten en – beleid, het sparren over de strategische keuzes of het voeren van juridische procedures. Daarnaast zal onze advisering in het aanbestedingsrecht gecombineerd kunnen worden onze uitgebreide kennis op het gebied van inkoopcontracten. Een goed opgesteld inkoopcontract kan juridische procedures in een later stadium voorkomen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de advocaten van Team Onderwijs.