Insolventieregister

Het Centraal Insolventieregister is een online register met gegevens over faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen. Via de website insolventies.rechtspraak.nl is het register gratis en openbaar te raadplegen. Het wordt veel gebruikt door schuldeisers van de failliete onderneming om op die manier op de hoogte te blijven. Indien u bijvoorbeeld nog een vordering heeft op de failliete onderneming, dan kunt u via het register zien of de curator al voornemens is om tot (gedeeltelijke) betaling over te gaan.

In het register kunt u zoeken op de gegevens van de persoon die failliet is zoals voor- en achternaam, geboortedatum, of woon- of vestigingsadres. Voor het zoeken naar een failliete onderneming kunt u zoeken op gegevens zoals de handelsnaam, KvK-nummer of vestigingsadres. Ook kan worden gezocht op ‘insolventiekenmerken’. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld de naam van de curator of het insolventienummer, dat de rechtbank in het vonnis aan het faillissement toekent.

Via de resultaten worden vervolgens alle beschikbare gegevens getoond. Indien de gezochte persoon of onderneming niet in de resultaten voorkomt, kan het zijn dat het betreffende faillissement nog niet is gepubliceerd in het insolventieregister. Het kan ook zijn dat er nog geen sprake is van faillissement. In principe bevat het Centraal Insolventieregister slechts gegevens van faillissementen die dateren van 1 januari 2005 of later.

In het Centraal Insolventieregister worden ook de faillissementsverslagen gepubliceerd die de curator periodiek uitbrengt. Het hoort bij de taak van de curator om bij elk faillissement periodiek een openbaar faillissementsverslag te maken en (digitaal) in te dienen bij de rechtbank. De rechtbank publiceert dit verslag vervolgens in het online register. In het insolventieregister kunt u ook de gegevens van de betrokken rechter-commissaris raadplegen.

In de Faillissementswet is geregeld dat de curator het verslag om de drie maanden moet uitbrengen. De curator brengt in deze periodieke verslagen verslag uit over de ‘stand van de boedel’. Zo kunt u in de faillissementsverslagen terugvinden welke bedragen aan concurrente en preferente vorderingen openstaan en of bijvoorbeeld sprake is van hypotheekrechten. Ook valt te lezen of er tegen de failliet procedures over geschillen met crediteuren lopen, of dat de curator zelf tegen een bestuurder procedeert over bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator laat in het verslag ook zien hoeveel vermogen hij te gelde heeft gemaakt, of laat zien dat hij de optie voor een doorstart heeft onderzocht. Hij kan ook laten weten of en wanneer hij de schuldeisers misschien kan betalen of wat de vooruitzichten zijn.

In het Centraal Insolventieregister is veel informatie te vinden, zoals faillissementsverslagen die de curator periodiek uitbrengt. Door middel van faillissementsverslagen wordt u bijvoorbeeld als schuldeiser op de hoogte gebracht van het verloop van het faillissement. Faillissementsverslagen (en de cijfers daarin) zijn niet altijd goed te begrijpen voor een schuldeiser. Boels Zanders kan u periodiek op de hoogte houden van de stand van zaken van faillissementen. Zo kunnen onze advocaten u periodiek van een update voorzien waarmee zij de inhoud van het faillissementsverslag specifiek voor uw situatie uitleggen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina