De curator

Als een bedrijf failliet wordt verklaard dan wordt er een faillissementscurator aangesteld door de rechtbank. In de regel wordt er een advocaat aangesteld tot curator. In grote faillissementen worden soms meerdere curatoren aangesteld.

De curator heeft als taak het beheren en vereffenen van de faillissementsboedel: het vermogen van de failliet. Daarbij behartigt de curator primair de belangen van de crediteuren. Allereest zal de curator moeten vaststellen wat de eigendommen van de failliet zijn. De eigendommen kunnen daarna worden verkocht. De opbrengst wordt vervolgens verdeeld onder de schuldeisers van failliet. Hierbij moet de curator de wettelijke rangorde van schuldeisers in acht nemen. Sommige schuldeisers hebben namelijk eerder recht op een uitdeling dan andere schuldeisers.

De faillissementscurator is niet dezelfde als de curator die wordt aangesteld in curatele. Personen kunnen onder curatele worden gesteld als zij hun persoonlijke en financiële belangen niet meer kunnen behartigen. Een faillissementscurator wordt aangesteld in een faillissement van een (rechts-)persoon.

De curator heeft een ruime mate van beleidsvrijheid in het afwikkelen van faillissementen. De curator staat echter wel onder toezicht van de rechter-commissaris. In sommige gevallen dient de curator vooraf machtiging te verkrijgen van de rechter-commissaris. De curator heeft bijvoorbeeld een machtiging nodig om een procedure te starten. Dit geldt ook voor een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.

Mocht u worden geconfronteerd met een curator dan is duidelijke en heldere communicatie van groot belang. Het is vaak verstandig om een gespecialiseerde advocaat te laten communiceren met de curator, zij spreken immers dezelfde taal. De specialisten van Boels Zanders kunnen u uiteraard bijstaan in het contact met curatoren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina