Kredietopzegging

Als ondernemer wenst u in veel gevallen krediet (financiering) aan te trekken om uw onderneming te financieren en uw activiteiten te bekostigen. Daartoe sluit u een kredietovereenkomst af met een kredietverstrekker, vaak een bank. In de kredietovereenkomst worden afspraken gemaakt over de hoogte van het krediet, de rente, de looptijd en het soort krediet.

Een kredietverstrekker zal veelal zekerheden eisen voor het geval u als kredietnemer niet meer kunt betalen. Denk hierbij aan een pand- of hypotheekrecht op uw goederen of een borgtocht van u in privé.

Verder worden er in de kredietovereenkomst of de algemene kredietvoorwaarden bepalingen opgenomen die de kredietverstrekker het recht geven om onder bepaalde voorwaarden de kredietovereenkomst te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld als uw rekening-courantschuld te hoog is opgelopen. Indien de kredietverlener de kredietovereenkomst opzegt, is er sprake van kredietopzegging.

Bij kredietopzegging wordt de kredietnemer geconfronteerd met een terugbetalingsverplichting van het openstaande krediet. Ook kan de bank overgaan tot uitwinning van de door haar bedongen zekerheden.

Het is mogelijk dat een kredietverstrekker onterecht overgaat tot kredietopzegging, doordat bijvoorbeeld niet aan voorwaarden van beëindiging van de kredietovereenkomst is voldaan. Ook kan er sprake zijn van een schending van een zogenaamde zorgplicht van een bank. Een bank is namelijk een deskundige en professionele partij bij het verstrekken van krediet. De zorgplicht van een bank kan inhouden dat zij onderzoek dient te doen naar de financiële situatie van de ondernemer, hem van voldoende informatie dient te voorzien en hem op bepaalde risico’s dient te wijzen. Schendt een bank haar zorgplicht? Dan kunt u als ondernemer mogelijk de bank aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Indien u wordt geconfronteerd met kredietopzegging kunnen onze specialisten beoordelen of de kredietopzegging terecht is. Ook kunnen zij helpen de gevolgen van een kredietopzegging te beperken door bijvoorbeeld met de kredietopzegger in overleg te treden en de mogelijkheden van herstructurering te onderzoeken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina