Preferentie van vorderingen

In een faillissement geldt het uitgangspunt dat de schuldeisers gelijk in rang zijn. De gelijkheid van schuldeisers wordt ook wel aangeduid als het ‘paritas creditorum’-beginsel. Er zijn wettelijke uitzonderingen op dit beginsel. Op grond van deze uitzonderingen komen bepaalde soorten vorderingen met voorrang in aanmerking voor voldoening ten opzichte van andere vorderingen. Dit wordt preferentie van vorderingen genoemd. Deze preferentie is met name relevant indien niet alle vorderingen volledig kunnen worden betaald door de schuldenaar, zoals in een faillissement het geval is.

De meeste soorten vorderingen van de Belastingdienst zijn preferent (loonbelasting, omzetbelasting). Verder zijn de meeste vorderingen van werknemers ook preferent (achterstallig loon). Dat geldt ook voor de vordering van het UWV indien de loonbetaling van de failliet is overgenomen door het UWV.

Ook een eigendomsvoorbehoud, retentierecht of bepaalde voorrechten kunnen een schuldeiser een sterkere positie geven. Indien partijen echter niets afspreken, behoort de schuldeiser doorgaans tot de groep concurrente schuldeisers, ook wel handelsschuldeisers genoemd. Indien u als schuldeiser een vordering heeft die door de curator wordt geclassificeerd als ‘concurrent’ heeft u in beginsel geen sterke positie.

De zogenaamde separatisten, schuldeisers met zekerheidsrecht zoals een hypotheekrecht of pandrecht, kunnen zich verhalen op hun onderpand alsof er geen sprake is van een faillissement.

Schuldeisers met een preferente vordering hebben de mogelijkheid deze vordering met voorrang voldaan te krijgen. Vraagt u zich af hoe u uw positie kunt versterken voor het geval uw wederpartij failleert? Of probeert u uw zekerheidsrecht te gelde te maken maar loopt u hierbij tegen problemen aan?

Onze advocaten kunnen u adviseren over de mogelijkheden om uw positie als schuldeiser te versterken. Daarnaast kunnen wij uw zekerheden in kaart brengen, beoordelen en opkomen voor uw belangen indien u van mening verschilt met de curator, schuldenaar of een andere schuldeiser.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina