Faillissement en overheid

Faillissementen hebben vaak aanzienlijke maatschappelijke gevolgen. De werknemers worden ontslagen, de huur van het bedrijfspand wordt opgezegd en nagenoeg alle schuldeisers worden onbetaald gelaten. Kortom, de failliete onderneming kan haar verplichtingen in de regel niet nakomen. Dat geldt vaak ook voor verplichtingen van de onderneming jegens de maatschappij. Daarbij horen bijvoorbeeld verplichtingen in verband met belasting, subsidies, vergunningen, omgevingsrecht en milieuwetgeving.

De curator kan publiekrechtelijke verplichtingen vaak niet nakomen. Het is namelijk maar de vraag of er voldoende middelen beschikbaar zijn. De curator is bovendien de belangenbehartiger van de gezamenlijk schuldeisers van de onderneming. De wijze waarop de curator zijn taak uitoefent, is wettelijk vastgelegd. Daarbij staat het belang van de schuldeisers centraal.

Overheden passen uiteraard ook wettelijke regelingen toe. In de regel staat daarbij het maatschappelijk belang centraal. In een faillissement staan de belangen van de schuldeisers soms haaks op het maatschappelijke belang. Het spanningsveld tussen het faillissementsrecht en het publiekrecht kan leiden tot complexe discussies tussen de curator en het betrokken bestuursorgaan. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Geschillen over de naleving van milieuwetgeving of het omgevingsrecht. Een curator kan bijvoorbeeld het standpunt innemen niet gehouden te zijn om gevolg te geven aan bestuursrechtelijke sancties.
  • Er kan een groot maatschappelijk belang bestaan bij het in stand houden van de onderneming of activiteit van een failliete entiteit. Denk dan bijvoorbeeld aan verzorgingshuizen, scholen of een ziekenhuis. Zonder concreet uitzicht op betaling van de lopende kosten daarvan moet een curator de activiteiten echter stilleggen, ook als dat leidt tot maatschappelijke schade.
  • Soms is er een nieuwe vergunning nodig om een onderneming te kunnen doorstarten. Indien daarover niet snel duidelijkheid kan worden verkregen kan dat ertoe leiden dat de doorstart geen doorgang vindt. De werknemers komen dan op straat te staan.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met complexe en spoedeisende vraagstukken op het snijvlak van faillissementsrecht en publiekrecht. Wij treden op als advocaat voor diverse overheidsinstellingen. Daarnaast hebben wij ervaring met politieke kwesties en communicatie met de pers. Met kennis van zaken en een pragmatische insteek kunnen imagoschade en kostbare procedures vaak worden voorkomen. Indien nodig weten wij op welke wijze een curator ertoe kan worden bewogen om zijn handelen of nalaten in overeenstemming met het maatschappelijk belang te brengen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina