Verificatievergadering

Een verificatievergadering noemt men ook wel een schuldeisersvergadering. Tijdens een verificatievergadering worden de vorderingen van schuldeisers in een faillissement definitief erkend of betwist. Aan de hand van het proces-verbaal van deze vergadering zal de curator moeten bepalen of en in hoeverre de verschillende (groepen) schuldeisers een uitkering ontvangen. De vergadering wordt gehouden op locatie van de rechtbank. De vergadering wordt voorgezeten door de rechter-commissaris, die ook toezicht houdt op de curator. Als schuldeiser bent u niet verplicht om op een verificatievergadering te verschijnen. Soms is dat wel nodig om uw rechten te kunnen doen gelden.

Wanneer verificatievergadering

Wanneer een debiteur failliet gaat, kunt u als schuldeiser uw vordering indienen bij de curator. Doorgaans ontvangt u daartoe ook een uitnodiging. De curator zal uw vordering ofwel voorlopig erkennen ofwel voorlopig betwisten. Een verificatievergadering vindt in de praktijk slechts bij uitzondering plaats, namelijk alleen in faillissementen waarin een uitkering aan concurrente schuldeisers (de handelscrediteuren) wordt verwacht. Wordt een faillissement bijvoorbeeld opgeheven bij gebrek aan baten of kunnen alleen de preferente schuldeisers worden betaald, zoals de bank of de Belastingdienst, dan zal er geen verificatievergadering plaatsvinden.

Indien er wel een verificatievergadering plaatsvindt, ontvangt u hiervoor van de curator een uitnodiging. Daarvoor dient u overigens wel uw vordering te hebben ingediend bij de curator.

Tijdens de verificatievergadering kunnen bij de curator ingediende vorderingen worden betwist door de curator, de failliet en andere schuldeisers. De betwisting kan onder meer zien op het bestaan van de vordering, de hoogte van de vordering en/of de eventuele voorrang ten opzichte van andere schuldeisers (preferentie), zoals een pandrecht of hypotheekrecht. De rechter-commissaris beslist niet over de betwisting, maar onderzoekt tijdens de vergadering wel de mogelijkheden om tot een minnelijke oplossing te komen. Erkende vorderingen worden tijdens de vergadering vastgesteld.

Renvooiprocedure

Wordt een vordering betwist en handhaaft de schuldeiser zijn of haar vordering, dan zal de rechter-commissaris het verificatiegeschil verwijzen naar een renvooiprocedure. In een renvooiprocedure oordeelt de rechtbank over de betwisting, nadat partijen ieder hun standpunten naar voren hebben gebracht.

Gaat uw debiteur failliet en weet u niet hoe u moet handelen? Wij kunnen u assisteren bij de indiening van uw vordering, het contact met de curator over uw vordering en eventuele procedures die daarmee verband houden. Onze advocaten helpen u dan graag op weg.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina