Aankoop van ondernemingen uit faillissement

Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, maakt de curator een inventarisatie van de bezittingen – ook wel activa genoemd – van de onderneming. De curator maakt het vermogen te gelde en verdeelt dat onder de schuldeisers. Onderdelen van dat vermogen zijn bijvoorbeeld een bedrijfsinventaris, een voorraad, vorderingen op debiteuren of de goodwill zoals een klantenbestand of handelsnaam. De volledige onderneming (in zijn geheel) vertegenwoordigt echter ook een waarde. Met andere woorden: de curator kan kiezen om ofwel apart onderdelen te gelde te maken, ofwel de gehele onderneming te verkopen. Bent u ondernemer, dan kan het aantrekkelijk zijn om de gehele onderneming of onderdelen daarvan te kopen. Er kleven echter ook risico’s aan. Het inschakelen van juridische hulp is raadzaam, zeker wanneer u de gehele failliete onderneming wil kopen.

Voor de curator en de schuldeisers is het vaak het aantrekkelijkste als de onderneming in zijn geheel wordt verkocht. Dat wordt ook wel een ‘doorstart‘ genoemd. Een doorstart levert namelijk meestal de hoogste opbrengst op. Verder blijft daarbij meestal de meeste werkgelegenheid behouden. Dit dient vaak zo snel mogelijk te gebeuren in verband met het behoud van de waarde van de onderneming. Indien u als ondernemer interesse heeft, dient u uw interesse dus meestal spoedig bij de curator kenbaar te maken.

De curator zal vervolgens informatie over de onderneming met u delen via bijvoorbeeld een verkoopbrochure. Soms dient u als geïnteresseerde een geheimhoudingsverklaring (ook wel ‘non-disclosure agreement’ of ‘NDA’ genoemd) te tekenen voordat u een brochure of op een andere manier de bedrijfsinformatie ontvangt. Dit kan de curator verlangen, omdat sprake kan zijn van bedrijfsgevoelige informatie.

Na het uitbrengen van een bieding door één of meerdere geïnteresseerden treedt de curator in onderhandeling. De curator zal daarbij niet alleen oog hebben voor de hoogte van de bieding, maar ook voor het aantal dienstverbanden dat de koper kan overnemen.

Indien u een gehele onderneming uit faillissement overneemt, geniet u enkele voordelen. Denk bijvoorbeeld aan een reeds bestaande handelsnaam en een reeds bestaand klantenbestand. Daarnaast kunnen vaak waardevolle lopende overeenkomsten worden overgenomen. Daarmee verzekert u zich als koper van inkomsten. Die zekerheid heeft u bij het opzetten van een nieuwe onderneming niet. U dient zich bij het overnemen van overeenkomsten echter wel te realiseren dat u ook de verplichtingen uit de overeenkomst overneemt.

De curator kan er ook voor kiezen om losse onderdelen van de failliete onderneming te verkopen. Ook dan treedt de curator in overleg met geïnteresseerden om overeenstemming te bereiken over een prijs. De curator kan de gewenste prijs laten inschatten middels een taxatie. Een voordeel is dat u als koper vaak een aantrekkelijke prijs betaalt. Een nadeel is echter dat de curator nagenoeg nooit garanties geeft op het gekochte. Het aankopen van bedrijfsonderdelen kent vaak voor- en nadelen.

Kortom, het aankopen van (onderdelen van) een onderneming uit faillissement kent zowel voor- als nadelen. Het is raadzaam om u goed te laten voorlichten en zo nodig te laten begeleiden door een advocaat voordat u tot aankoop overgaat. Boels Zanders Advocaten helpt u daar graag mee.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina