Eigendomsvoorbehoud

Bij de verkoop van zaken gaat het eigendom over van de verkoper naar de koper. Soms worden de zaken niet direct betaald, maar wel geleverd. U kunt overeenkomen dat het eigendom pas op een later moment overgaat op de koper, bijvoorbeeld op het moment dat de zaken zijn betaald of als alle leveringen zijn betaald. Dit wordt een (verlengd) eigendomsvoorbehoud genoemd. Eigendomsvoorbehoud biedt zekerheid tegen wanbetaling.

Een eigendomsvoorbehoud werkt ook indien de koper failliet gaat. Het is dus zinvol om dit af te spreken. Voorkomen is beter dan genezen. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een op maat gemaakt eigendomsvoorbehoud. Dat kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan uw algemene (leverings)voorwaarden.

Bent u een eigendomsvoorbehoud overeengekomen en is uw afnemer failliet gegaan of dreigt een faillissement, dan is actie noodzakelijk. Onbetaalde zaken dienen immers te worden betaald of teruggeven. Het is dan wel van belang dat u kunt aantonen welke afspraken zijn gemaakt. U zult dan bijvoorbeeld aan moeten tonen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Curatoren nemen regelmatig het standpunt in dat een eigendomsvoorbehoud niet rechtsgeldig is of geen effect heeft. Bij dit soort discussies is het raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen.

Ook een pandhouder kan zich op het standpunt stellen dat de door u onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn verpand. De kredietverstrekkende bank van uw afnemer is vaak pandhouder. Is het eigendomsvoorbehoud correct overeengekomen dan gaat dit vóór op het pandrecht van de bank. Het eigendomsvoorbehoud kan uw positie als schuldeiser dus aanzienlijk versterken.

Curator

Onder omstandigheden zal een curator de failliete onderneming willen voortzetten. Mogelijk wil de curator uw zaken daarvoor gebruiken. Het is van belang om daarover (financiële) afspraken te maken. Mocht het niet mogelijk zijn om afspraken te maken dan dient u schriftelijk aan de curator mede te delen dat u de zaken opeist. Mogelijk zal de curator de zaken niet direct terug hoeven te geven, bijvoorbeeld als er een afkoelingsperiode is gelast.

Er zijn dus diverse situaties denkbaar dat uw verzoek om zaken terug te geven niet wordt ingewilligd. Onze specialisten kunnen opkomen voor uw belangen en de onderhandelingen voor u voeren. Ook kunnen wij controleren of de curator de regels in acht neemt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina