Steunvordering

Een schuldenaar – ook wel debiteur genoemd – die niet meer voldoet aan haar betalingsverplichtingen loopt het risico dat haar faillissement wordt aangevraagd. Schuldeisers kunnen dat doen door bij de rechtbank een verzoekschrift tot faillietverklaring in te dienen. De rechtbank nodigt de schuldenaar (en de schuldeiser die het verzoek heeft ingediend) uit op de faillissementszitting. Tijdens de zitting zal de rechtbank vragen toe te lichten welke omstandigheden tot de faillissementsaanvraag hebben geleid. De rechtbank zal het verzoek mede op basis daarvan behandelen. De rechtbank zal het faillissement conform de Faillissementswet pas uitspreken als er is voldaan aan twee vereisten.

Ten eerste toetst de rechtbank summier of de schuldenaar in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen. Daarvan is sprake als de onderneming niet meer kan voldoen aan één of meer opeisbare verplichtingen. In de meeste gevallen wordt daaraan voldaan als de schuldenaar de betalingstermijn van één of meer facturen heeft laten verstrijken zonder deze facturen te voldoen.

Ten tweede moet er sprake zijn van meerdere schuldeisers. Met andere woorden, naast de schuldeiser die het verzoek heeft ingediend moet er ten minste nog één andere schuldeiser zijn die een openstaande vordering heeft op de schuldenaar. Het feit dat er twee schuldeisers niet worden betaald noemen we pluraliteit (meervoudigheid) van schuldeisers. De schuldeiser die het faillissement aanvraagt, moet de pluraliteit aantonen en dus bekend zijn (en misschien wel op zoek gaan) naar een zogenaamde steunvordering om het faillissement van de schuldenaar te kunnen aanvragen.

Een steunvordering is dus een openstaande vordering van een andere schuldeiser op de schuldenaar dan de vordering van de aanvragende schuldeiser. Deze steunvordering hoeft nog niet te zijn vermeld in het faillissementsverzoek: het bestaan daarvan moet uiterlijk op de faillissementszitting blijken.

U doet er als aanvragende schuldeiser en/of als noodlijdend bedrijf verstandig aan om juridische hulp in te schakelen wanneer u te maken krijgt met een (dreigend) faillissement.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina