Concurrente vordering

Indien uw zakenrelatie failliet wordt verklaard, dan kunt u uw vordering indienen bij de curator in het faillissement. De curator probeert de vorderingen van de schuldeisers te voldoen met de verkoopopbrengst van de bedrijfseigendommen van de failliet. Bij de uitdeling van die gelden zal de curator moeten bepalen in welke rangorde de schuldeisers zullen worden betaald.

Deze rangorde is afhankelijk van de soort vordering die een schuldeiser heeft. Op hoofdlijnen vallen de vorderingen in te delen in de volgende categorieën:

1. Boedelvorderingen: dit zijn de vorderingen die ontstaan gedurende het faillissement;
2. Preferente vorderingen: dit zijn de vorderingen die op grond van de wet voorrang krijgen, zoals de vorderingen van het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering. Daarnaast kan er ook sprake zijn van feitelijke preferentie, bijvoorbeeld indien u de geleverde goederen kunt reclameren, een beroep kunt doen op verrekening of een eigendomsvoorbehoud; en,
3. Concurrente vorderingen: dit zijn de vorderingen waaraan geen voorrang toekomt. Deze vorderingen worden pas voldaan nadat de boedelvorderingen en preferente vorderingen volledig zijn voldaan, waardoor meestal niets of slechts een klein gedeelte zal worden betaald door de curator.

Schuldeisers die niet in de rangorde mee hoeven te dingen, zijn de zogenaamde separatisten. Dit zijn schuldeisers met een pandrecht of hypotheekrecht. Meestal zijn banken of andere financiers separatisten. Een separatist kan haar rechten direct uitoefenen alsof er geen faillissement is, dus zonder tussenkomst van de curator. De curator mag de separatist wel een redelijke termijn stellen waarbinnen de rechten uitgeoefend moeten worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
team Insolventie & herstructurering.

Naar de contactpagina